settings icon
share icon
Pangutana

Kung nakasinati na ug kaluwasan, luwas naba hangtod sa kahangtoran?

Tubag


Kon ang usa ka tawo nakasinati na ug kaluwasan, luwas na ba siya hangtod sa kahangtoran? Niadtong naghinulsol ang usa ka tawo sa iyang sala ug gidawat si Kristo isip iyang manluluwas, ug kon siya gidawat sa Dios isip anak, ang iyang bag-ong relasyon sa Dios ang makahatag ug kasiguradohan sa iyang kaluwasan ug kining maong kaluwasan dili na mawala ni kanus-a man. Sinigurado sa mga laray sa Bibliya kining maong kamatuoran. Giingon sa libro ng Roma 8:30 “Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kondili gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya.” Ginaingon niining laray nga sa sanglit gipili sa Dios ang usa ka tawo, mura na usab siyag gihatagan ug himaya sa presensiya Niya sa kalangitan. Wala nay makapugong sa panahon nga hatagan sa Dios ug himaya ang usa ka magtutuo tungod kay kini mao ang tumong Niya para sa iyaha sa sinugdan pa lang.

Sa sanglit nga ang usa ka tawo gihimomg matarong, ang iyang kaluwasan sigurado o gipasaligan nga – siya luwas na ug mura usab siyag gihatagan na ug pasidungog sa langit bisan wala pa siya makaadto didto. Adonay mahinungdanong pangutana si Pablo kabahin sa kaluwasan sa libro ng Roma 8:33-34 "Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala! Si Cristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua Siya sa tuo sa Dios ug nangaliyupo alang kanato.

Aduna kitay tagapanalipod ug hukom ug kining maong hukom usab mao ang atong Manluluwas. Ang mga magtutuo gipanganak na pag-usab niadtong sila misalig (Juan 3:3; Titus 3:5). Kon gakawala pa ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon, mubalik nasad siya sa daan niyang pagkinabuhi. Walay giingon bisan asa pa sa Bibliya nga ang usa ka tawo nga gipanganak pag-usab gakawala pa sa iyang pagtuo. Ang Balaang Espiritu nagapuyo na sa tanang tinuog nga magtutuo (Juan 14:17; Roma 8:9) ug gibawtismohan na sila sa Espiritu aron maapil sa lawas ni Cristo (1 Corinto 12:13).

Aron mawala ang kaluwasan sa mga magtutuo kinahanglan muhawa sa iyaha ang Balaang Espiritu ug tangtangon siya isip miyembro sa lawas ni Cristo. Giingon sa Juan 3:16 nga ang si kinsa nga mituo kang Jesu-Cristo makabaton ug "kinabuhing walay kataposan." kon ikaw magtutuo kay Cristo karon ug nakabaton ug kinabuhing walay kataposan, apan pagka-ugma nawala kini, sapagkatinuod dili kini maila nga walay kataposan. Tungod kon mawala pa sa imo ang imong kaluwasan, ang gipasalig nga kinabuhing walay kataposan sa Bibliya kini usa ka bakak ug dakong sayop. Sa akong pagtuo, ang pinakalig-on nga pagpamatuod bahin sa kasiguraduhan sa kaluwasan ug ang dili niini pagkawala sa usa ka tinuod nga magtutuo kini giingon na tanan sa Bibliya. "Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makahimulagkanato gikan sa iyang gugma; bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o o ang mga langitnong pamunoan, o mga gahom,o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan, bisan ang kalibotan sa itaas o ilalom – wala gayoy bisan unsa s mga binuhat nga makapahimulag kanatogikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo (Roma 8:38-39)."

Timan-i nga ang Dios nga nagluwas kanimo Siya usab ang mag-atiman sa imong kaluwasan. Sa sanglit nga kita naluwas na, luwas na kita hangtod sa kahangtoran. Ang atong kaluwasan sigurado ug sigurado kini nga mulongtad sa walay kahumanan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kung nakasinati na ug kaluwasan, luwas naba hangtod sa kahangtoran?
© Copyright Got Questions Ministries