settings icon
share icon
Pangutana

Unsay kahulogan sa Cristohanong katubsanan?

Tubag


Ang tanan nanginahanglan sa katubsanan. Ang atong kinaiyanhong kahimtang gihulagway pinaagi sa pagkasad-an: “ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios” (Roma 3:23). Ang katubsanan ni Cristo nagpahimo natong gawasnon sa pagkasad-an, “napakamatarong sa walay bayad sa Iyang grasya pinaagi sa katubsanan nga ana ani Cristo Hesus” (Roma 3:24).

Ang benepisyo sa katubsanan naglakip sa kinabuhing dayon (Pinadayag 5:9 – 10), kapasayloan sa sala (Efeso 1:7), pagkamatarong (Roma 5:17), kagawasan gikan sa tunglo sa balaod (Galacia 3:13), pagkasinagop ngadto sa panimalay sa Dios (Galacia 4:5), kaluwasan gikan sa kaulipnan sa sala (Tito 2:14; Unang Pedro 1:14 – 18), kalinaw sa Dios (Colosas 1:18 – 20), ug ang pagpuyo sa Balaang Espiritu (Unang Corinto 6:19 – 20). Aron matubos, nan, mao ang mapasaylo, balaan, gipakamatarong, gawasnon, sinagop, ug napasig-uli. Tan-awa usab ang Salmo 130:7 – 8; Lucas 2:38; ug Buhat 20:28.

Ang pulong nga pagtubos nangahulogan nga “paliton.” Ang termino espisipikong gigamit sa paghisgot sa pagpalit sa kagawasan sa usa ka ulipon. Ang pagpadapat niini nga termino sa kamatayon ni Cristo sa krus masayoron. Kung kita “tinubos,” nan ang atung kahimtang kaniadto usa ka ulipon. Gipalit sa Dios ang atong kagawasan, ug wala n akita naulipon sa sala o sa balaod sa Daang Tipan. Kini nga masumbingayong paggamit sa “katubsanan” maoy pagtulon-an sa Galacia 3:13 ug 4:5.

Nalambigit sa Cristohanong konsepto (taghuna) sa katubsanan mao ang pulong nga lukat. Gibayran ni Hesus ang kandtidad sa atong kagawasan gikan sa sala ug ang silot niini (Mateo 20:28; Unang Timoteo 2:6). Ang Iyang kamatayon maoy puli sa atong kinabuhi. Gani, ang Kasulatan tataw nga ang katubsanan mahimo lamang “pinaagi sa Iyang dugo,” kana mao, pinaagi sa Iyang kamatayon (Colosas 1:14).

Ang kadalanan sa langit mapuno unya sa mga kanhing dinakpan kansang, dili pinaagi sa ilang kaugalingong katakos, hikaplagan ang ilang kaugalingon nga tinubos, pinasaylo, ug gawasnon. Ang ulipon sa sala nahimong mga gipakabalaan. Dili ikatingala nga mokanta kita unya ug bag-ong awit – usa ka awit sa pagdayeg ngadto sa Manunubos nga gipatay (Pinadayag 5:9). Mga ulipon kita sa sala, hinukman ngadto sa dayong panagbuwag gikan sa Dios. Gibayran ni Hesus ang kantidad aron pagtubos kanato, nga misangpot sa atong kagawasan gikan sa kaulipnan sa sala ug sa atong pagsalbar gikan sa dayong mga sangpotanan sa maong sala.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay kahulogan sa Cristohanong katubsanan?
© Copyright Got Questions Ministries