settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang kapuli nga paghugas sa sala?

Tubag


Ang kapuli nga paghugas sa sala nagtumong ngadto sa pagkamatay ni Hesus isip puli sa mga makasasala. Ang Kasulatan nagtudlo nga ang tanang tawo makasasala (Roma 3:9 – 18, 23). Ang silot sa atong pagka-makasasala mao ang kamatayon. Mabasa sa Roma 6:23, Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.”

Ang maong bersikulo nagtudlo kanato sa pipila ka mga butang. Kong wala si Kristo, mangamatay kita ug paga-gahinan ang walay katapusan sa impiyerno isip bayad sa atong mga sala. Ang kamatayon sa Kasulatan nagtumong sa “pagkahimulag.” Ang tanan mangamatay, apan ang uban mopuyo sa langit kauban sa Ginoo sa walay katapusan, samtang ang uban mabuhi sa kinabuhi sa impiyerno sa walay katapusan. Ang kamatayon nga gihisgotan dinhi nagtumong sa kinabuhi sa impiherno. Apan bisan pa niana, ang ikaduhang butang nga gitudlo niining bersikulo nga ang walay katapusang kinabuhi anaa pinaagi ni Hesu Kristo. Mao kini ang Iyang kapuli nga paghugas sa sala.

“Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarung. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo” (Unang Pedro 2:24). Sa makausa pa dinhi makita nato si Kristo nga gikuha ang mga sala nga atong nahimo ngadto Kaniya aron sa pagbayad sa kantidad alang kanato. Sa pipila ka mga bersikulo unya atong mabasa, “Kay si Cristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarung alang sa mga dili matarung, aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Sa lawasnong bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu” (Unang Pedro 3:18). Dili lamang kining mga bersikulo nagatudlo kanato nga si Kristo mao ang puli alang ‘nato, apan kini nagatudlo usab nga Siya mao ang hugas sa sala, ang buot ipasabot Iyang gitagbaw ang bayad tungod sa pagka-makasasala sa tawo.

Usa pa ka tudling sa kasulatan nga naghisgot mahitungod sa kapuli sa paghugas sa sala mao ang Isaias 53:5. Kining bersikulo naghisgot sa pag-abot ni Kristo nga mamatay sa krus alang sa atong mga sala. Ang propesiya detalyado kaayo, ug ang paglansang nahitabo ingon sa gipanagna. “Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo.” Matikdi ang pagpuli. Sa makausa pa dinhi atong makita si Kristo mibayad sa kantidad alang kanato!

Mabayran lang nato ang kantidad sa atong sala sa atong kaugalingon sa paagi nga masilotan ug mabutang sa impiyerno sa walay katapusan. Apan ang Anak sa Diyos, Si Hesu Kristo, mianhi sa kalibotan aron sa pagbayad sa kantidad sa atong mga sala. Tungod kay Iya kining gibuhat alang kanato, adunay na kitay higayon dili lamang mapasaylo sa atong mga sala, apan sa paggahin usab sa walay katapusan kauban Niya. Aron ato kining mahimo kinahanglan natong ibutang ang atong pagsalig sa gibuhat ni Kristo didto sa krus. Dili kita makahimo pagluwas sa atong kaugalingon; kinahanglan natog puli nga maoy makapuli kanato. Ang kamatayon ni Kristo maoy kapuli nga paghugas sa sala.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang kapuli nga paghugas sa sala?
© Copyright Got Questions Ministries