settings icon
share icon
Pangutana

Unsa may mahitabo sa mga masuso ug mga linghod ug panuigon nga mga kabataan sa dihang sila mamatay? Asa man nako makita sa Biblia ang edad sa pagkamay-tulobagon?

Tubag


Ang konsepto sa “edad sa pagkamay-tulobagon” mao nga ang mga kabataan dili isipon sa Dios nga manubag sa ilang mga kasal-anan hangtod moabot sila sa usa ka pangedaron, ug mao nga kon ang usa ka bata mamatay sa dili pa moabot sa “edad sa pagkamay-tulobagon,” ang maong bata, sa grasya ug kaluoy sa Dios, mahatagan ug higayon makasulod sa langit. Ang konsepto ba sa edad sa pagkamay-tulobagon biblikanhon? Aduna ba gayuy “edad sa pagka-inosente?”

Makanunayong mawala diha sa hilisgutanan mahitungod sa edad sa pagkamay-tulobagon mao ang katinuoran nga ang mga kabataan, bisan unsa pa kalinghod sa panuigon, dili “inosente” nga walay sala. Gisultihan kita sa Biblia nga, bisan pa kung ang usa ka masuso o bata wala makahimo ug kinaugalingon nga sala, tanang tawo, apil ang mga masuso ug mga kabataan, sad-an atubangan s adios tungod sa napanunod ug gipasangil nga sala. Ang napanunod nga sala mao kadtong napasa gikan sa atong mga ginikanan. Diha sa Salmo 51:5, nagsulat si David, “Sa pagkamatuod makasasala ako sukad nahimugso, makasasala sukad gipanamkon ako sa akong inahan.” Giila ni David nga bisan sa pagkahimugso usa siya ka makasasala. Ang labing subo nga katinuoran mao nga adunay mga panahon ng ang mga masuso mamatay nagapakita nga bisan ang mga masuso naapektuhan sa sala ni Adan, sanglit ang linawas ug espirituhanong kamatayon mga sangpotanan sa orihinal nga sala ni Adan.

Ang matag tawo, masuso man o hamtong, sad-an atubangan sa Dios; ang matag-tawo nakapasilo sa pagkabalaan sa Dios. Ang bugtong paagi nga mahimong makatarunganon ug sa samang higayon mudeklara sa usa ka tawo nga matarun mao nga kung ang maong tawo makadawat ug kapasayloan pinaagi sa pagsalig kang Kristo. Si Kristo ang nag-inusarang dalan. Gitala sa Juan 14:6 ang gisulti ni Hesus: “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay makaadto sa Amahan, gawas pinaagi Nako.” Si Pedro usab mipahayag sa Buhat 4:12, “Ang kaluwasan hikaplagan sa wala nay lain, kay wala nay laing pangalan ilalom sa langit nga gihatag ngadto sa katawhan aron kita mamaluwas.” Ang kaluwasan usa ka kinaugalingon nga pagpili.

Unsa man pod ang mga masuso ug mga kabataan nga wala nakabaton ug abilidad sa paghimo ug kinaugalingon nga pagpili? Ang edad sa pagkamay-tulobagon maoy konsepto (taghuna) nga kadtong mamatay sa dili pa moabot sa edad sa pagkamay-tulobagon automatikong mamaluwas sa grasya ug sa kaluoy sa Dios. Ang edad sa pagkamay-tulobagon maoy pagtoo nga and Dios miluwas niadtong tanan nga namatay nga wala makabaton ug abilidad paghimog pagpili alang o batok ni Kristo. Usa ka bersikulo nga mahimong naghisgot niini nga gilantuigan mao ang Roma 1:20, “Sukad sa pagmugna sa kalibotan ang di’makitang mga kalidad – ang iyang walay kataposang gahum ug diosnong kinaiya – tataw nga nakita, nasabtan gikan sa mga butang nga gimugna, arong nga ang katawhan walay ikapasangil.” Sumala niini, gibase ang pagkasad-an sa katawhan atubangan sa Dios, sa usa ka bahin, sa katinuoran nga ang katawhan midumili sa mga butang nga “klarong makita” sa paglungtad sa Dios, sa eternidad ug gahom. Kini naggiya sa pangutana mahitungod sa kabataan nga walay kaarang nga “klarong makita” o masabtan ang mga butang mahitungod sa Dios – dili ba ang ilang kinaiyanhong kawalay katakus nga maniid ug murason maoy makahatag nila ug pasumangil?

Trese maoy labing sagad nga edad sa pagkamay-tulobagon, base sa Hudiong kustombre nga ang usa ka bata mahimong hamtong sa pangidaron nga trese. Bisan pa niana, ang Biblia wala mohatag ug laktod nga pagpaluyo sa edad nga trese ingon nga kanunayng edad sa pagkamay-tulobagon. Lagmit nagkalahi kini sa matag bata. Ang usa ka bata nakalabay sa edad sa pagkamay-tulobagon sa dihang siya makahimo na sa masaligong pagpili alang o batok kang Kristo. Ang alinghuna ni Charles Spurgeon mao nga “ang bata nga nagpanuigon ug lima makahimo sa tinud-anay nga mamaluwas ug matawo pag-usab sama sa usa ka hamtong.”

Samtang ginahinumdoman ang anaa sa taas, hunhunaa usab kini: ang kamatayon ni Kristo gipakita ingon nga paigo alang sa tanang katawhan. Ang Unang Juan 2:2 nagaingon nga si Hesus maoy “maulaong sakrispisyo alang sa atong kasal-anan, ug dili lang alang kanato apan alang usab sa kasal-anan sa tibuok kalibotan.” Kini nga bersikulo tin-aw nga ang kamatayon ni Hesus paigo alang sa tanang kasal-anan, dili lamang sa kasal-anan ilabi na niadtong mituo Kaniya. Ang katinuoran nga ang kamatayon ni Kristo paigo alang sa tanang sala motugot sa posibilidad sa pagpadapat sa Dios sa bayad niadtong walay kapasidad nga motuo.

May pipila nga gatan-aw sa pagkadugtong tali sa edad sa pagkamay-tulobagon ug sa relasyon sa kasabotan tali sa nasod sa Israel ug sa GINOO diin walay kondisyon ang gipahamtang sa batang lalaki aron makasulod sa usa ka kasabotan gawas sa pagkatinuli, nga ginahimo sa ikawalong adlaw human sa pagkatawo (Exodo 12:48 – 50; Levitico 12:3).

Motumaw ang usa ka pangutana, “Ang lakip nga kinaiya sa Daang Tipan mapadapat ba sa iglesya?” Sa adlaw sa Pentekostes, miingon si Pedro, “Paghinulsol, ug matag-usa kaninyo pabunyag sa Ngalan ni Hesu Kristo alang sa kapasayloan sa inyung kasal-anan; ug madawat ninyo ang gasa sa Balaang Espiritu. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug alang sa tanan nga atua sa halayo, ingon ka daghan nga tawgon sa GINOO nga atung Dios.” (Buhat 2:38 – 29 NAS). Ang pulong nga kabataan dinhi (teknon sa Griyego) nagpasabot nga “usa ka bata, anak nga babaye, anak nga lalaki.” Gipaila sa Buhat 2:39 nga ang kapasayloan sa kasal-anan anaa sa usa ug sa tanan (itandi Buhat 1:8), apil ang umalabot nga mga kaliwatan. Wala kini nagtudlo ug kaluwasan sa panimalay o pamalay. Ang kabataan niadtong naghinulsol gikinahanglan usab nga maghinulsol.

Usa ka berso nga daw nagtino kuyog niini nga hilisgutan labaw pa sa uban mao ang Ikaduhang Samuel 12:21 – 23. Ang konteksto niining mga bersikulo mao nga si haring David nakahimo ug pagpanapaw kang Batseba, nga misangpot sa pagmabdos. Ang propeta nga si Nathan gipadala sa Ginoo aron pagpahibalo ni David nga, tungod sa iyang sala, kuhaon sa Ginoo ang bata agig kamatayon. Miresponde si David agig pagbangutan ug pag-ampo alang sa bata. Apan sa dihang gikuha ang bata, nahunong ang pagbangotan ni David. Nakahitingala ang mga sulogoon ni David pagkadungog niini. Giingnan nila si haring David, “Unsa kining butanga nga imong gibuhat? Samtang buhi pa ang bata, nagpuasa kamo ug mihilak; apan sa dihang ang bata namatay, mibarok kamo ug mikaon.” Ang tubag ni David, “Samtang buhi pa ang bata, nagpuasa ako ug nagbangutan; kay miingon ako, ‘Wala ta masayod, maluoy ang GINOO nako, nga mabuhi ra ang bata.’ Apan karon namatay siya; nganong magpuasa pa man ako? Makapabalik pa ba kini niya? Moadto ko kaniya, apan dili na siya makabalik kanako.” Ang tubag ni David nagtino nga kadtong dili makahimo pagtoo luwas diha sa GINOO. Miingon si David nga makaapas siya sa bata apan dili niya mahimong pabalikon ang bata sa iyaha. Mao man usab, ug sama kamahinungdanon, si David daw nahupay ani nga kahibalo. Sa laing pagkasulti, si Dabid murag nagaingon nga makita niya ang iyang anak nga lalaki (sa langit), bisan tuod dili na niya siya mabalik.

Bisan tuod possible nga ang Dios nagapadapat sa bayad ni Kristo alang sa sala niadtong dili makahimo ug tuo, wala espisipkiong nagasulti nga Iya ning ginabuhat. Busa, kini ang panulun-an kon diin dili kita angay mahimong magmagahi o dogmatiko. Ang pagpadapat sa Dios sa kamatayon ni Kristo niadtong dili makahimo ug tuo daw nahiuyon sa Iyang gugma ug kaluoy. Maoy atung baruganan nga ginapadapat sa Dios ang bayad ni Kristo alang sa mga masuso ug niadtong mga may diperensya sa pangisip, kay sila walay katakos sa pangisip sa pagsabot sa ilang makasasalang kahimtang ug ilang panginahanglanon alang sa usa ka Manluluwas, apan sa makausa pa dili kita angay mahimong dogmatiko. Kini ang atung mapaneguro: ang Dios mahigugmaon, balaan, maluloy-on, matarong ug buotan. Bisan unsa ang himoon sa Dios kanunay sakto ug maayo, ug nahigugma Siya sa kabataan labaw pa sa atong paghigugma.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa may mahitabo sa mga masuso ug mga linghod ug panuigon nga mga kabataan sa dihang sila mamatay? Asa man nako makita sa Biblia ang edad sa pagkamay-tulobagon?
© Copyright Got Questions Ministries