settings icon
share icon
Pangutana

Nganung gikinahanglan sa Dios ang mga halad mananap diha sa Daang Tipan?

Tubag


Gikinahanglang sa Dios ang mga halad mananap aron pagsangkap sa temporary (taghulat) nga kapasayloan sa kasal-anan ug aron mahimong tilimad-on ang hingpit ug kompleto (gangkap) nga halad ni Hesu Kristo (Levitico 4:35, 5:10). Ang halad mananap usa ka mahinungdanong tema sa Kasulatan tungod kay “kon walay pag-ula sa dugo walay kapasayloan” (Hebreo 9:22). Sa dihang nakasala silang Adan ug Eva, mga mananap ang gipatay sa Dios aron pagsangkap sa bisti alang kanila (Genesis 3:21). Sila Cain ug Abel nagdalag halad ngadto sa GINOO. Ang kang Cain dili madawat kay ang iyang gidala bunga, samtang ang kang Abel madawat kay kini “kamagulangan sa iyang panon” (Genesis 4:4 – 5). Human mihunas ang lunop, naghalad si Noah ug mga mananap sa Dios (Genesis 8:20 – 21).

Gimandoan sa Dios ang nasud sa Israel paghimog daghang mga halad sumala sa pipila ka mga pamaagi nga gimando sa Dios. Una, ang mananap kinahanglan nga walay tatsa. Ikaduha, ang tawo nga naghalad kinahanglan nga mulambigit sa mananap. Ikatulo, ang tawo nga nagahald sa mananap kinahanglan maoy mupahamtang ug kamatayon niini. Kon himoon diha sa pagtoo, kini nga halad naghatag ug kapasayloan sa mga sala. Lain pang halad nga gitawag panahon sa Adlaw sa Pagtabon sa Sala, nga gihubit sa Levitico 16, nagpakita sa kapasayloan ug pagtangtang sa sala. Ang labawng sacerdote mokuhag duha ka mga laking kanding alang sa halad sa sala. Usa sa mga kanding gihalad isip halad sa sala alang sa katawhan sa Israel (Levitico 16:15), samtang ang laing kanding gibuhian ngadto sa kamingawan (Levitico 16:20 – 22). Ang halad sa sala naghatag kapasayloan, samtang ang laing kanding naghatag sa pagtangtang sa sala.

Nganong dili naman kita nagahalad ug halad mananap karon? Ang mga halad mananap naundang tungod kay si Hesu Kristo ang kataposan ug hingpit nga halad. Giila kini ni Juan Magbubunyag sa dihang iyang nakita si Hesus nga nagpadulong aron magpabunyag ug miingon, “Tan-awa, ang karnero sa Dios nga nagatangtang sa sala sa kalibotabn!” (Juan 1:29). Makapangutanan ka sa imong kaugalingon, nganong mananap man? Unsa may sayup nga ilang nabuhat? Mao kana ang punto – sanglit wala may nabuhat nga sayup ang mga mananap, namatay sila puli sa tawo nga maoy naghimog halad. Wala usab nahimong sayup si Hesu Kristo apan kinabubut-on nga gihatag ang Iyang kaugalingon aron mamatay alang sa mga sala sa katawhan (Unang Timoteo 2:6). Gikuha ni Hesu Kristo ang atong sala sa Iyang kaugalingon ug namatay puli nato. Ingon sa gisulti sa Ikaduhang Corinto 5:21, “Siya (si Hesus) nga walay sala gihimong makasasala sa Dios aron mahimong sala alang nato, aron nga diha Niya kita mahimong katarung sa Dios.” Pinaagi sa pagtoo sa nahimo ni Hesu Kristo sa krus, makadawat kitag kapasayloan.

Sa pagsumada, ang halad sa mananap gimando sa Dios arong nga ang usa ka tawo makasinatig kapasayloan sa sala. Ang mananap nagsilbing puli – mao nga, ang mananap namatay puli sa makasasala, apan temporaryo lamang, maoy hinungdan nga ang mga halad kinahanglan nga ihalad ug balik balik. Ang halad sa mananap miundang diha ni Hesu Kristo. Si Hesu Kristo maoy kataposang halad puli kausa sa tanang panahon (Hebreo 7:27) ug karon us ana ka bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa katawhan (Unang Timoteo 2:5). Ang mga halad mananap usa ka tilimad-on sa sakripisyo ni Kristo sa atung ngalan. Ang bugtong basehanan diin ang usa ka halad mananap makahatag kapasayloan sa mga sala mao si Kristo nga musakripisyo sa Iyang kaugalingon alang sa atung mga sala, nagasangkap ug kapasayloan nga mamahimo lang ug ihulagway ug ipa-tilimad-on sa halad mananap.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganung gikinahanglan sa Dios ang mga halad mananap diha sa Daang Tipan?
© Copyright Got Questions Ministries