settings icon
share icon
Pangutana

Unsay mahitabo niadtong mga tawo nga wala makahigayon nga makadungog mahitungod ni Hesus?

Tubag


Ang tanang tawo mao manubag sa Dios “nakadungog ba sila o wala mahitungod Kaniya.” Ang Biblia nagsulti kanato nga ang Diyos tin-aw nga nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa kinaiyahan (Roma 1:20) ug diha sa kasingkasing sa mga tawo (Eklesiastes 3:11). Ang problema mao nga ang kaliwatan sa tawo makasasala; kitang tanan misalikway niining kahibalo sa Diyos ug nirebelede batok Kaniya (Roma 1:21 – 23). Kon dili pa lang tungod sa grasya sa Diyos, natimpawak na unta kita sa makasasala nga pangandoy sa atong mga kasingkasing, nga magtugot kanato nga hikaplagan unsa ka walay pulos ug ang kinabuhi kon nahimulag gikan Kaniya. Iya kining gihimo niadtong mapinadayonong nagsalikway Kaniya (Roma 1:24 – 32).

Sa kamatuod, dili sa ingon nga adunay pipila ka mga tawo ang wala makadungog mahitungod sa Diyos. Hinuon, ang suliran mao nga ilang gisalikway unsay ilang nadungog ug unsay daan nang makita sa kinaiyahan. Ang Deuteronomio nagpahayag, “Apan gikan didto magapangita kamo kang Jehova nga imong Dios, ug makakaplag ka kaniya, sa diha nga pangitaon mo siya sa bug-os mong kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag.” Kining bersikulo nagtudlo sa usa ka mahinungdanong prinsipyo – ang tanang tinuoray nga nagapangita sa Diyos makakaplag Kaniya.

Ang problema mao nga “walay usa nga nakasabut, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios” (Roma 3:11). Ang mga tawo nagsalikway sa kahibalo sa Diyos nga anaa diha sa kinaiyahan ug diha sa ilang kaugalingong kasingkasing ug nidesisyon hinuon sa pagsimba ug usa ka “diosdios” nga ilang kaugalingong hinimo. Kabuangan ang pagdebate sa kaangayan sa Diyos nga nagpadala sa usa ka tawo didto sa impiyerno nga wala gayud makahigayon pagpamati sa ebanghelyo ni Kristo. Ang mga tawo adunay kaakuhan ngadto sa Diyos alang niadtong gipadayag nang daan sa Diyos kanila. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga tawo nagsalikway niining kahibalo, ug busa ang Diyos nagahukom lamang kanila ngadto sa impiyerno.

Inay, maglantugi sa kapalaran niadtong wala makadungog, kita, isip mga Kristohanon, magbuhat sa atong kinamaayohan aron maseguro nga sila makadungog. Gitawag kita alang sa pagpakaylap sa ebanghelyo sa tibuok kanasoran (Mateo 28:19 – 20; Buhat 1:8). Sayog kita nga ang mga tawo mosalikway sa kahibalo sa Diyos nga gipadayag diha sa kinaiyahan, ug kinahanglang kana maoy modasig kanato sa pagsangyaw sa maayung balita sa kaluwasan pinaagi kang Hesu Kristo. Pinaagi lamang sa pagdawat sa grasya sa Diyos pinaagi kang Ginoong Hesu Kristo ang mga tawo mahimong maluwas gikan sa ilang mga sala ug makalingkawas gikan sa walay katapusang pagkahimulag sa Diyos.

Kong kita maghunahuna niadtong wala makadungog sa ebanghelyo nahatagan sa kaluoy gikan sa Diyos, makasugat kita ug makalilisang nga suliran. Kon ang mga tawon nga wala makadungod sa ebanghelyo naluwas, makataronganon nga atong mapaneguro nga wala na gayug makdungog pa sa ebanghelyo. Ang kinadautan nga atong mahimo mao ang pagpakigbahin unya sa ebanghelyo sa usa ka tawo ug ato siyang ipasalikway niini. Ang mga tawo nga dili maminaw sa ebanghelyo kinahanglang pagahukman, kon dili walay makapadasig alang sa pag-ebanghelyo. Nganong soongon man ang risgo sa posibilidad nga did-an sa mga tawo ang ebanghelyo ug hukman ang ilang kaugalingon kon luwas na silang daan tungod kay wala sila makadungog sa ebanghelyo?

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay mahitabo niadtong mga tawo nga wala makahigayon nga makadungog mahitungod ni Hesus?
© Copyright Got Questions Ministries