settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagbaton ug kasigurohan sa akong kaluwasan?

Tubag


Daghang mga sumusunod ni Hesu Kristo nangita alang sa kesegurohan sa kaluwasan sa sayup nga mga dapit. Hilig kita mangita sa kasegurohan sa kaluwasan sa mga butang nga ginahimo sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong espirituhanong pagtubo, sa mga maayong buhat ug pagkamasulundon ngadto sa Pulong sa Diyos nga makita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Samtang kining mga butanga mahimong kapamatuoran sa kaluwasan, dili sila maoy angay natong kapasikaran sa kasegurohan sa atong kaluwasan. Hinunoa, kinahanglan natong makit-an ang kasegurohan sa atong kaluwasan diha sa ugbayong kamatuoran sa Pulong sa Diyos.

Kinahanglang aduna kitay masaligong pagsalig nga kita luwas pinasikad sa mga saad nga gipahayag sa Dios, dili tungod sa atong mga sugpayong kasinatian.

Unsaon man nimo pagbaton sa kasigurohan sa kaluwasan? Hunahunaa ang 1 Juan 5:11 – 13: “Ug ang pagpamatuod mao kini: nga kita gihatagan sa Dios ug kinabuhing dayon, ug kining kinabuhia diha sa iyang Anak. Ang nakapanag-iya sa Anak, may kinabuhi; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, walay kinabuhi. Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon.” “Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios, (Juan1:12). Kon nabatunan ninyo si Hesus, nabatonan usab ninyo ang kinabuhi. Dili lumalabay nga kinabuhi, kondili malahutayong kinabuhi.

Buot ang Diyos nga makabaton kitag kasegurohan sa atong kaluwasan. Dili kita angayng magkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi nga nahibulong ug nabalaka matag adlaw kon kita ba o kondili ba kita tunuoray nga luwas. Maoy hinungdan nga ang Balaang Kasulatan nagpatin-aw sa plano sa kaluwasan. Tuohi si Hesu Kristo (Juan 3:16; Buhat 16:31). “Kay kon pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, ug magatoo sa sulod sa imong kasingkasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan, maluwas ikaw” (Roma 10:9). Nakahinulsol na ba kamo sa inyong mga kasal-anan? Nagatuo ka ba nga si Jesus namatay aron sa pagbayad sa silot sa imong mga kasal-anan ug mibangon pag-usab gikan sa mga minatay (Roma 5:8; 2 Korinto 5:21)? Siya lang ba ang imong ginasaligan alang sa kaluwasan? Kon ang imong tubag niining mga pangutanaha "oo," ikaw luwas! Ang buot pasabot sa kasegurohan maoy kagawasan gikan sa pagduhaduha. Pinaagi sa pagdawat sa Pulong sa Diyos diha sa kasingkasing makahimo ka pagbaton sa walay pagduhaduha mahitungod sa kamatuoran sa imong malungtarong kaluwasan.

Si Hesus mismo mipasalig niadtong mga tawong mituo Kaniya: “Ug ginahatagan ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, siya labing daku sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa Amahan” (Juan 10:28 – 29). Ang kinabuhing dayon mao lamang kana – malungtaron. Walay bisan usa, bisan ang imong kaugalingon, nga mahimo sa hinatag sa Dios nga gasa sa kaluwasan ni Kristo gikan kaninyo.

Atong gitagoan ang Pulong sa Dios sa atong mga kasingkasing aron dili kita makasala batok Kaniya (Salmo 119:11), ug lakip niini ang sala sa pagduha-duha. Pagkalipay diha sa gisulti sa Pulong sa Diyos kanimo: inay magduhaduha, mamahimo kitang magkinabuhi inubanan sa pagkamasaligon! Kita adunay kasegurohan gikan mismo sa Pulong ni Kristo nga ang atong kaluwasan dili gayud kadudahan. Ang atong kasegurohan sa kaluwasan gipasikad sa bug-os ug hingpit nga kaluwasan nga gihatag alang kanato sa Diyos pinaagi kang Jesu-Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagbaton ug kasigurohan sa akong kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries