settings icon
share icon
Pangutana

Ang malungtarong kasegurohan lisensya ba sa pagpakasala?

Tubag


Ang labing sagad nga pagsupak sa pagtulon-an sa malungtarong kasegurohan mao nga kini kunohay nagatugot sa mga tawo pagkinabuhi taman sa ilang kagustohan ug magpabiling luwas. Bisan tuod kini daw “teknikal,” dili kini tinuod sa matuod nga kinabuhi. Ang usa ka tawong tinuod nga giluwas ni Hesu Kristo dili magkinabuhi sa kinabuhing nabatasan ang mapinadayonon ug mabut-anong pagpakasala. Kinahanglan natong maglatid ug kalahian tali sa kon unsaon pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon ug unsay angayng buhaton sa usa ka tawo aron makabaton ug kaluwasan.

Ang Bibliya tin-aw nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya, pinaagi lamang sa pagsalig, diha lamang kang Hesus (Juan 3:16; Efeso 2:8 – 9; Jua 14:6). Sa takna nga ang usa ka tawo, tinuod nga mituo kang Hesu Kristo, siya luwas ug segurado sa iyang kaluwasan. Ang kaluwasan dili makab-ot pinaagi sa pagtoo, dayun ipabilin pinaagi sa mga buhat. Ang apostoles nga Pablo gipahinungod ang maong hisgotanan sa Galacia 3:3, sa diha siya nangutana, “Nangahimo na ba gayud diay kamo nga ingon ka kulang sa pagsabut? Nakasugod na man unta kamo sa Espiritu, magpakatapus ba diay kamo karon sa lawas?” Kon kita naluwas pinaagi sa pagtoo, ang atong kaluwasan nagapabilin pinaagi sa mao gihapong pagtoo. Dili nato makab-ot ang atong kaugalingong kaluwasan. Busa dili usab nato makab-ot ang pagpadayon sa atong kaluwasan. Ang Diyos maoy mopadayon sa atong kaluwasan (Hudas 24). Maoy kamot sa Diyos ang hugot nga nagagunit kanato sa Iyang hawid (Juan 10:28 – 29). Maoy gugma sa Disyo and dili makapahimulag kanato (Roma 8:38 – 39).

Bisan unsang paglimod sa malungtarong kasegurohan, diha sa diwa, usa ka pagtoo nga kinahanglan natong mapabilin ang atong kaluwasan pinaagi sa atong maayung buhat ug tinguha. Kini lunlon managkalahi sa kaluwasan pinaagi sa grasya. Naluwas kita sa maayung buhat ni Kristo, dili sa atong kaugalingon (Roma 4:3 – 8). Ang pag-angkon nga kinahanglan natong motuman sa Pulong sa Diyos o magkinabuhing diosnon arong magpabilin ang atong kaluwasan, usa ka pagpahayag nga ang kamatayon ni Hesus dili igo ibayad sa silot sa atong kasal-anan. Ang kamatayon ni Hesus hingpit nga igo mobayad sa atong kasal-anan – sa nangagi, sa kasamtangan, ug sa umalabot, sa wala pa ug tapos sa kaluwasan (Roma 5:8; 1 Korinto 15:3; 2 Korinto 5:21).

Nagpasabot ba kini nga ang Kristohanon mamahimong magkinabuhi sa bisan unsang paagi nga iyang ganahan ug magpabiling luwas? Kini sa katapus-tapusan gisulayang pangutana, tungod kay ang Bibliya nagpatin-aw nga ang tinuod nga Kristohanon dili magkinabuhi “bisan unsay iyang ganahan.” Ang mga Kristohanon bag-ong mga binuhat (2 Korinto 5:17). Ang mga Kristohanon nagapakita sa bunga sa Espiritu (Galatia 5:22 – 23), dili ang buhat sa unod (Galatia 5:19 – 21). Ang Unang Juan 3:6 – 9 tin-aw nga nagpahayag nga ang Kirstohanon dili magkinabuhi sa mapinadayonong kasal-anan. Isip tubag sa pasangil nga ang grasya nagpasiugda sa sala, ang apostol nga si Pablo nagdeklarar, “Nan, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya? Palayo kana! Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi pa diha niana?” (Roma 6:1 – 2).

Ang malungtarong kasegurohan dili lisensya sa pagpakasala. Hinuon, maoy kasegurohan ang pagkahibalo nga ang gugma sa Diyos gigarantiya alang niadtong misalign ni Kristo. Ang pagkasayod ug pagsabot sa dakong gasa sa Diyos sa kaluwasan nagpatuman sa binali sa paghatag sa lisensya sa kasal-anan. Kinsa may makaako, human masayod sa bili nga gibayad ni Hesu Kristo alang kanato, magpadayon magkinabuhi sa kinabuhing kasala-anan (Roma 6:15 – 23)? Kinsa may makaako, human mahisabti ang walay kondisyon ug garantisadong gugma alang niadtong mitoo, mopunit sa maong gugma ug isalibayg balik sa nawong sa Ginoo? Ang maong tawo wala nagpakita nga ang malungtarong kasegurohan nagahatag ug lisensya sa pagpakasala, inay nagpakita kini nga wala gayud niya masinati ang kaluwasan pinaagi kang Hesu Kristo. “Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala; ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya” (1 Juan 3:6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang malungtarong kasegurohan lisensya ba sa pagpakasala?
© Copyright Got Questions Ministries