settings icon
share icon
Pangutana

Mawala ba ang kaluwasan sa usa ka Cristohanon?

Tubag


Una, kinahanglang mapasabot ang termino nga Cristohanon. Ang usa ka “Cristohanon” dili usa ka tawo nga militok ug pag-ampo o miduol sa pasilyo sa simbahan o gipadako diha sa usa ka Cristohanong panimalay. Samtang ang matag usa niining mga butanga mamahimong kabahin sa Cristohanong kasinatian, dili sila ang naghimo sa usa ka tawo nga Cristohanon. Ang usa ka Cristohanon maoy usa ka tawo nga hingpit nga nisalig kang Hesu Cristo ingon nga bugtong Manluluwas ug busa nagabaton ug Balaang Espiritu (Juan 3:16; Buhat 16:31; Efeso 2:8 – 9).

Busa, niini nga kahulogan diha sa hunahuna, mawala ba sa Cristohanon ang iyang kaluwasan? Mahinungdanon kaayo kini nga pangutana. Tingali ang labing maayo nga paagi sa pagtubag niini mao ang pagsusi kon unsa ang giingon sa Bibliya na mahitabo sa kaluwasan ug tun-an unsay nalangkit kon mawala ang kaluwasan:

Ang Cristohanon usa ka bag-ong binuhat. “Busa, si bisan kinsa nga anaa ni Cristo, siya bag-o nang binuhat; ang daan milabay na, ug ang bag-o nagsingabot na!” (2 Corinto 5:17). Ang usa ka Cristohanon dili lang usa ka “miarang-arang” bersyon sa usa ka tawo; ang usa ka Cristohanon usa ka bag-ong binuhat sa sa kinatibuk-an. Siya anaa “diha ni Cristo.” Sa usa ka Cristohanon aron mawala ang kaluwasan, ang bag-ong binuhat kinahanglan gub-on.

Ang usa ka Cristohanon tinubos. “Kay nasayod kamo nga dili sa mapukan nga mga butang sama sa plata o bulawan nga kamo gitubos gikan sa haw-an nga kinabuhi nga gipanunon kaninyo gikan sa inyung mga katugulangan, apan sa hamiling dugo ni Cristo, ang karnero nga walay buling o apan” (1 Pedro 1:18 – 19). Ang pulong tinubos nagtumong sa usa ka pagpalit nga nahimo, ang kantidad nga gibayad. Gipalit kita sa kantidad sa kamatayon ni Cristo. Alang sa usa ka Cristohanon aron kawad-ag kaluwasan, kinahanglan pang bakwion mismo sa Dios ang Iyang pagpalit sa usa ka tawo kansang Iyang gibayran sa hamiling dugo ni Cristo.

Ang usa ka Cristohanon gipakamatarung. “Busa, sanglit kita gipakamatarong pinaagi sa pagtoo, aduna kitay kalinaw kauban sa Dios pinaagi sa atong GINOONG Hesu Cristo” (Roma 5:1). Ang pakamatarungon maoy pagdeklarar nga matarung. Ang tanang midawat kang Hesus ingon nga Manluluwas “gideklarar nga matarung” sa Dios. Alang sa usa ka Cristohanon aron kawad-ag kaluwasan, kinahanglan pang muatras ang Dios sa Iyang Pulong ug “bakwion ang deklarasyon” nga Iyang gideklarar kaniadto. Kadtong naabswelto na sa pagka sad-an kinahanglang ipaatubang na usab sa husgado ug mahikaplagan nga sad-an. Kinahanglan sa Dios nga balihon ang sentensya nga gipakanaog gikan sa diosnong hukmanan.

Ang usa ka Cristohanon gisaaran ug kinabuhing dayon. “Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga sa ingon Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak, nga kon bisan kinsa ang motuo Kaniya dili malaglag apan makabaton ug kinabuhing dayon” (Juan 3:16). Ang kinabuhing dayon maoy saad sa paggahin ug walay kataposan sa langit kauban sa Dios. Misaad ang Dios, “Salig ug ikaw makabaton ug kinabuhing dayon.” Alang sa usa ka Cristohanon nga kawad-an ug kaluwasan, kinahanglang mahatagan ug bag-ong kahulogan ang kinabuhing dayon. Ang usa ka Cristohanon gisaaran nga mabuhi sa kahangtoran. Ang kahangtoran ba wala nagpasabot ug “walay kataposan?”

Ang usa ka Cristohanon markado sa Dios ug giselyohan sa Espiritu. “Kamo usab nahiapil diha ni Cristo sa dihang inyong nabati ang mensahe sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa kaluwasan. Sa dihang kamo mituo, namarkahan kamo diha Kaniya uban ang selyo, ang gisaad nga Balaang Espirity, nga maoy deposito nga nagagarantiya sa atong panulondon hangtod sa katubsanan niandong mga ginapanag-iyahan sa Dios – alang sa pagdayeg sa Iyang himaya” (Efeso 1:13 – 14). Sa takna sa pagtoo, ang bag-ong Cristohanon namarkahan ug naselyohan sa Espiritu, nga gisaad aron mahimong deposito aron magarantiya ang langitnong panulondon. Ang lingtungany mao nga ang himaya sa Dios mapasidunggan. Sa usa ka Cristohanon nga mawala ang kaluwasan, kinahanglan pa nga papason sa Dios ang marka, ipaatras ang Espiritu, kanselahon ang deposito, balion ang Iyang saad, bakwion ang garantiya, hiposon ang panulondon, buhian ang pagdayeg ug ibanan ang Iyang himaya.

Ang usa ka Cristohanon gigarantiyahan sa paghimaya. “Kadtong Iyang gitakda nang daan, Iya usab gitawag; kadtong iyang gitawawg, iya usab gipakamatarong; kadtong iyang gipakamatarong, iya usab gihimaya” (Roma 8:30). Sumala sa Roma 5:1, ang pagkagipakamatarong atoa sa takna nga mitoo kita. Sumala sa Roma 8:30, ang paghimaya moabot kinuyogan sa pagkagipakamatarong. Ang tanang gipakamatarong sa Dios gisaaran nga mahimaya. Kini nga saad mamatuman sa dihang ang mga Cristohanon makadawat sa ilang hingpit nga nabanhawng mga lawas didto sa langit. Kung mawala sa usa ka Cristohanon ang iyang kaluwasan, nan sayop ang Roma 8:30, tungod kay dili makagarantiya ang Dios sa paghimaya niadtong tanan nga Iyang gitakda nang daan, gitawag ug gipakamatarung.

Ang usa ka Cristohanon dili mawad-an sa kaluwasan. Kadaghanan, kung dili tanan, nga gisulti sa Biblia nga mahitabo kanato sa dihang dawaton ta si Cristo mawad-an ug bili kung mawala ang kaluwasan. Ang kaluwasan gasa sa Dios, ug ang gasa sa Dios “dili mabakwi” (Roma 11:29). Ang usa ka Cristohanon dili mahimong daan nga gituga. Ang tinubos dili mahimong iuli sa gipalitan niini. Ang kinabuhing dayon dili mahimong lumalabay. Ang Dios dili mahimong moatras sa Iyang Pulong. Misulti ang Kasulatan nga ang Dios dili mamakak (Tito 1:2).

Duha ka sagad nga pagsupak sa tinuohan nga ang usa ka Cristohanon dili kawad-an ug kaluwasan nanginlabot niining duha ka kasinatianong gikalantugian: 1) Unsa man kadtong mga Cristohanon nga nagkinabuhing makasasala, dili mahinulsolon nga pagkinabuhi? 2) Unsa man kadtong mga Cristohanon nga misalikway ug nilimod kang Cristo? Ang problema niini nga mga pagsupak mao ang pangagpas nga ang tanang nagatawas sa iyang kaugalingon nga “Cristohanon” natawo pag-usab. Ang Biblia nagdeklarar nga ang tinuon nga Cristohanon dili magkinabuhi sa kahimtang sa mapinadayonon ug dili mahinulsolong sala (Unang Juan 3:6). Miingon usab ang Biblia nga si bisan kinsa nga mobiya sa pagtoo nagapakita nga wala gayud siya nahimong tinuod nga Cristohanon (Unang Juan 2:19). Mamahimong relihiyoso siya, mamahimong makapakita siyag maayong pamatasan sa gawas, apan wala gayud siya natawo pag-usab pinaagi sa gahom sa Dios. “Pinaagi sa ilang bunga imo silang mailhan” (Mateo 7:16). Ang tinubos sa Dios “Iya Kaniya nga nabanhaw gikan sa minatay, aron ng akita makapamunga alang sa Dios (Roma 7:4).

Walay makapahimulag sa anak sa Dios gikan sa gugma sa Amahan (Roma 8:38 – 39). Walay makapatangtang sa usa ka Cristohanon gikan sa kamot sa Dios (Juan 10:28 – 29). Gigarantiya sa Dios ang kinabuhing dayon ug gipapadayon ang kaluwasan nga Iyang gihatag kanato. Ang Maayong Magbalantay nagapangita sa mga nawalang karnero, ug, “sa dihang hikaplagan Niya kini, malipayon Niyang pas-anon kini ug mopauli” (Lucas 15:5 – 6). Nahikaplagan ang karnero, ug malipayong mipas-an sa lulan ang Magnalantay; ang atung GINOO mokuho sa bug-os nga responsibilidad sa pagdala sa nawala balik sa balay nga luwas.

Ang Judas 24 – 25 dugang pa nga mipahimug-at sa kamaayo ug kamatinud-anon sa atong Manluluwas: “Kaniya nga makahimo pagpanalipod kaninyo aron dili mapukan ug paghatod kaninyo sa atubangn sa iyang mahimayaong presensya nga walay ikasaway ug sa dakung kalipay – alang sa nag-inusarang Dios atong Manluluwas ang himaya, kahalangdon, gahum ug kagamhan, pinaagi ni Hesu Cristo nga atung GINOO, sa tanang katuigan, karon ug hangtod sa kahangtoran! Amen.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mawala ba ang kaluwasan sa usa ka Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries