settings icon
share icon
Pangutana

Kinahanglanon ba ang bunyag alang sa kaluwasan? Unsa nang kabag-uhan agig bunyag?

Tubag


Ang kabag-uhan agig bunyag maoy tinuohan nga ang usa ka tawo kinahanglang mabunyagan aron maluwas. Maoy atung kabangian nga ang bunyag usa ka mahinungdanong lakang sa pagkamatinumanon alang sa usa ka Kristohanon, apan makusganon natong gisalikway ang bunyag ingon nga gikinahanglan alang sa kaluwasan. Makusganon natong ginatuohan nga ang matag Kristohanon kinahanglan mabunyagan sa tubig agig pagtuslob. Ang bunyag naghulagway sa kailhan sa usa ka magtotoo kuyog sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Kristo. Ang Roma 6:3 – 4 nagpahayag, “O wala ba kamo makahibalo nga tanan kita nga nabunyagan diha kang Kristo Hesus nabunyagan diha sa Iyang kamatayon? Busa nalubong kita kuyog Niya pinaagi sa bunyag ngadto sa kamatayon aron nga, saman ga si Kristo gibangon gikan sa kamatayon pinaagi s ahimaya sa Amahan, kita usab mabuhi sa bag-ong kinabuhi.” Ang lihok sa pagkatuslob sa tubig naghulagway sa pagkamatay ug paglubong kuyog ni Kristo. Ang lihok sa paghaw-as gikan sa tubig naglarawan sa pagkabanhaw ni Kristo.

Ang pagpina sa bisan unsang butanga ingon nga dugang sa pagtoo kang Hesu Kristo alang sa kaluwasan maoy kaluwasan nga nakabase sa buhat. Ang pagdugang sa bisan unsa ngadto sa ebanghelyo maoy pag-ingon nga ang kamatayon ni Hesus sa krus dili paigo pagbayad sa atung kaluwasan. Ang pag.ingon nga kinahanglan kitang mabunyagan aron maluwas maoy pag-ingon nga kinahanglan natong dugangan ang atong mga maayong buhat ug pagkamatinumanon sa kamatayon ni Kristo aron mahimo kining paigo sa kaluwasan. Ang kamatayon lamang ni Hesus ang nagbayad sa atung mga sala (Roma 5:8; Ikaduhang Corinto 5:21). Ang bayad ni Hesus sa atung mga sala giangay “alang” nato pinaagig pagtoo lamang (Juan 3:16; Buhat 16:31; Efeso 2:8 – 9). Busa, ang bunya maoy mahinungdanong lakang sa pagkamatinumanon human sa kaluwasan but dili mahimong kinahanglanon alang sa kaluwasan.

Oo, adunay pipila ka mga bersikulo nga daw nagtino sa bunyag isip kinahanglanon nga rekisitos sa kaluwasan. Apan, sanglit tin-aw nga nagsulti kanato ang Biblia nga ang kaluwasan madawat pinaagi sa pagtoo lamang (Juan 3:16; Efeso 2:8 – 9; Tito 3:5), aduna gayuy lahi nga hubad niadtong mga bersikuloha. Ang Kasulatan wala nagasumpaki sa iyang kaugalingon. Sa panahon sa Biblia, ang usa ka tawo nga nakabig gikan sa usa ka relihiyon ngadto sa lain sagad bunyagan aron mailhan ang pagkakinabig. Ang bunyag maoy paagi nga ang usa ka desisyon maipubliko kaniadto. Kadtong midumili pagpabunyag nagapasabot nga wala gayud sila mitoo. Busa, sa hunahuna sa mga apostoles ug nag-unang mga tinun-an, ang ideya (taghuna) sa usa ka wala mabunyagi nga magtotoo wala madungog. Sa dihang ang usa ka tawo moangkon nga nagatoo kang Kristo, apan naulaw isibya ang iyang pagtoo sa publiko, nagapaila kini nga wala siyay tinuod nga pagtoo.

Kung ang bunyag kinahanglanon alang sa kaluwasan, nganong moingon man si Pablo, “nalipay ko nga wala nako bunyagi ang bisan usa kaninyo gawas nilang Crispo ug Gaio” (Unang Corintho 1:14)? Nganong moingon man siya, “kay wala ko ipadala ni Cristo aron magbunyag, apan sa pagwali sa ebanghelyo – dili mga pulong sa tawhanong kalam, kay basig kahubsan sa iyang gahom ang krus ni Cristo” (Unang Corinto 1:17)? Atong itugot, niini nga berso si Pablo nakiglantugi batok sa mga panagbahinbahin nga mihampak sa iglesia sa Corinto. Apan, unsaon pag-ingon ni Pablo, “malipayon ako nga wala ako nagbunya…” o “kay wala ako gipadala ni Cristo aron moluwas…” mao nay dili katuohan nga kataw-anan nga pamahayag nga himoon ni Pablo. Dugang pa, sa dihang mihatag si Pablo sa detalyadong latid kon unsa ang iyang giisip nga ebanghelyo (Unang Corinto 15:1 – 8), why iya man gipabay-an paghisgot sa bunyag? Kung ang bunyag maoy kinahanglanon alang sa kaluwasan, nganong ang bisan unsang presentasyon sa ebanghelyo nakulangan paghisgot sa bunyag?

Ang kabag-uhan agig bunyag dili biblikanong konsepto (taghuna). Ang bunyag dili makapaluwas gikan sa sala apan gikan sa dautang konsyensya. Diha sa Unang Pedro 3:21, tataw nga gitudlo ni Pedro nga ang bunyag dili usa ka seremonyal nga buhat sa linawas nga pagputli, apan usa ka panada sa maayong konsyensya ngadto sa Dios. Ang bunay usa ka timailhan sa unsay nahitabo nang daan diha sa kasingkasing ug kinabuhi sa usa katawo nga misalign kang Cristo isip Manluluwas (Roma 6:3 – 5; Galacia 3:27; Colosas 2:12). Ang bunyag maoy mahinungdanong lakang sa pagkamatinumanon nga angayng himoon sa matag Cristohanon. Ang bunyag dili mahimong kinahanglanon alang sa kaluwasan. Ang paghimo sa ingon maoy paghasmag sa kapaigoan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinahanglanon ba ang bunyag alang sa kaluwasan? Unsa nang kabag-uhan agig bunyag?
© Copyright Got Questions Ministries