settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang paghinulsol ug kinahanglanon ba kini alang sa kaluwasan?

Tubag


Daghan ang nakasabot sa termino sa paghinulsol ingon nga “pagtalikod sa sala.” Dili kini ang biblikanhong kahulogan sa paghinulsol. Sa Biblia, ang pulong nga paghinulsol nagpasabot nga “pag-usab sa usa ka hunahuna.” Ang Biblia nag-ingon usab kanato nga ang matuod nga paghinulsol mosangpot sa kausaban sa mga pagpanglihok (Lucas 3:8 – 14; Buhat 3:19). Ang Buhat 26:20 mideklara, “Nagasangyaw ako aron nga sila maghinulsol ug mobalik sa Dios ug mapamatud-an ang ilang paghinulsol pinaagi sa ilang mga buhat.” Ang bug-os nga biblikanhong kahulogan sa paghinulsol mao ang kausaban sa hunahuna nga mosangpot sa kausaban sa binuhatan.

Unsa man diay ang koneksyon tali sa paghinulsol ug kaluwasan? Ang Basahon sa Mga Buhat daw labing nagtutok sa paghinulsol bahin sa kaluwasan (Buhat 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Aron maghinulsol, nga adunay kalabotan sa kaluwasan, mao ang pag-usab sa imong hunahuna bahin kang Hesu Cristo. Sa wali ni Pedro sa adlaw sa Pentecostes (Buhat kapitulo 2), mitak-op siya sa pagtawag alang sa mga tawo sa paghinulsol (Buhat 2:38). Unsa may hinulsolan? Gitawag ni Pedro ang mga tawo nga misalikway ni Hesus (Buhat 2:36) aron pag-usab sa ilang mga hunahuna mahitungod Kaniya, ilhon nga Siya gayud “ang GINOO ug ang Cristo” (Buhat 2:36). Gitawag ni Pedro ang mga tawo pag-usab sa ilang mga hunahuna gikan sa pagsalikway kang Cristo nga Mesiyas ngato sa pagsalik Kaniya ingon nga Mesiyas ug Manluluwas.

Ang paghinulsol ug pagtoo mahimong sabton ingon nga “duha ka kili sa sensilyo.” Dili mahimo nga ibutang ang imong pagtoo ni Hesu Cristo ingon nga Manluluwas nga dili nimo una usbon ang imong hunahuna mahitungod sa kung kinsa Siya ug unsa ang Iyang nahimo. Bisan kon kini paghinulsol gikan sa tinuyo nga pagsalikway o paghinulsol gikan sa pagkawalay alamag o walay kaikag, usa kini ka kausaban sa hunahuna. Ang biblikanhong paghinulsol, nga may kalabot sa kaluwasan, nagausab sa imong hunahuna gikan sa pagsalikway ngadto sa pagsalig ni Cristo.

Mahinungdanon kaayu nga atong masabtang nga ang paghinulsol dili buhat aron atong makab-ot ang kaluwasan. Walay makahinulsol ug moduol sa Dios gawas kon kuhaon siya sa Dios alang sa Iyang kaugalingon (Juan 6:44). Ang Buhat 5:31 ug 11:18 nagpaila nga ang paghinulsol usa ka butang nga gihatag sa Dios – ug mahimo lamang kini tungod sa Iyang grasya. Wala makahinulsol gawas kon ang Dios muhatag ug paghinulsol. Ang tanang kaluwasan, apil na niini ang paghinulsol ug pagtoo, maoy resulta sa pagdani kanato sa Dios, pag-abli sa atung mga mata, ug pag-usab sa atung mga kasingkasin. Ang pagkamainantuson sa Dios migiya ngadto sa paghinulsol (Ikaduhang Pedro 3:9), ug mao usab ang Iyang kamaluluy-on (Roma 2:4).

Samtang ang paghinulsol dili buhat aron makakab-ot sa kaluwasan, ang paghinulsol ngadto sa kaluwasan mosangpot sa mga buhat. Mahimo nga tinud-anay ug sa bug-os nga mausab ang imong hunahuna nga walay kausaban sa lihok. Sa Biblia, ang paghinulsol misangpot sa kausaban sa pamatasan. Maoy hinungdan nganong si Juan Magbubunyag mitawag sa mga tawo aron “paggama ug bunga subay sa paghinulsol” (Mateo 3:8). Ang usa ka tawo nga tinud-anay nga naghinulsol gikan sa pagsalikway kang Cristo ngadto sa pagsalig kang Cristo mopakita ug pamatuod sa nausab nga kinabuhi (Ikaduhang Corinto 5:17; Galacia 5:19 – 23; Santiago 2:14 – 26). Ang paghinulsol, kung hustong hubiton, kinahanglanon sa kaluwasan. Ang biblikanhong paghinulsol maoy pag-usab sa imong hunahuna mahitungod kang Hesu Cristo ug paglingi ngadto sa Dios diha sa pagtoo alang sa kaluwasan (Buhat 3:19). Ang pagtalikod sa sala dili maoy kahulogan sa paghinulsol, apan usa kin isa mga sangpotanan sa tinud-anay, nakabase sa pagtoo nga paghinulsol ngadto kang GINOONG Hesu Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang paghinulsol ug kinahanglanon ba kini alang sa kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries