settings icon
share icon
Pangutana

Kinahanglang ba nga magsige ug pangayug kapasayloan ang mga Kristohanon sa ilang mga sala?

Tubag


Ang kanunayng pangutana mao nga “unsay mahitabo kung makasala ko, unya mamatay sa dili pa ako mahatagan ug higayon nga mukumpisal sa akong sala sa Dios?” Lain pang sagad nga pangutana mao ang “unsay mahitabo kung makasala ko, apan nakalimtan nako ug wala makahinumdom pagkumpisal sa Dios?” Ang duha ka mga pangutana natukod sa sayup nga pangagpas. Ang kaluwasan dili mahitungod sa mga magtotoo nga nagasulay pagpangumpisal ug hinulsol sa matag sala nga ilang nabuhat sa dili pa sila mamatay. Ang kaluwasan wala nagbase kon ang usa ka Kristohanon nakapangumpisal ug naghinulsol sa matag sala. Oo, angay natong ikumpisal atong mga sala sa Dios sa diha dayun makabantay kita nga nakasala kita. Apan, dili kinahanglan nga magsige kitag pangayu sa Dios ug kapasayloan. Sa dihang atong gibutang ang atung pagsalig diha ni Hesu Kristo alang sa kaluwasan, tanan tang mga sala napasaylo. Apil na niana ang kagahapon, ang kasamtangan ug ang kaugmaon, madako man o magamay. Dili kinahanglan nga magsige ug pangayog kapasayluan ug maghinulsol aron mapasaylo ilang mga sala. Si Hesus namatay pagbayad sa silot sa tanan tang mga sala, ug sa dihang kini napasaylo, napasaylo na tanan (Colosas 1:14; Buhat 10:43).

Ang angay natong buhaton mao ang pagkumpisal sa atung mga sala: “Kon atung ikumpisal ang atung mga sala, matinud-anon ug matarong Siya ug mupasaylo sa tanan tang kasal-anan ug moputli kanato gikan sa tanang mga pagkadili-matarong” (Unang Juan 1:9). Ang ginapabuhat niini nga bersikulo mao ang “pagkumpisal” sa atung mga sala sa Dios. Ang pulong “kumpisal” nagpasabot ug “pag-uyon.” Sa dihang mokumpisal kita sa atong mga sala sa Dios, nagauyon kita sa Dios ng akita nasayop, ng akita nakasala. Ang Dios mopasaylo kanato, pinaagi sa pagkumpisal, sa mapinadayonon nga paagi tungod sa katinuoran nga Siay “matinud-anon ug matarong.” Sa unsang paagi nga ang Dios “matinud-anon ug matarong?” Siya matinud-anon sa pagpasaylo sa mga sala, nga Iyang gisaad nga himoon alang niadtong tanan nga midawat kang Kristo isip Manluluwas. Siya matarong agig pagpadapat sa bayad ni Kristo alang sa atong mga salas, nagapaila nga ang mga sala natubos gayud.

Sa samang higayon, ang Unang Juan 1:9 nagtino nga sa bisan unsang paagi ang kapasayluan nagdepende sa atung pagkumpisal sa atung mga sala sa Dios. Giunsa man kini kun ang tanan natong mga sala napasaylo sa takna nga atung gidawat si Kristo ingon nga Manluluwas? Murag ang ginahubit dinhi ni apostoles Juan mao ang “relasyonal” nga kapasayloan. Ang tanan tang kasal-anan gipasaylo “sa pagkabutang” sa takna nga gidawat nato si Kristo ingon nga Manluluwas. Kining pagkabutang nga kapasayluan naga-garantiya sa atong kaluwasan ug saad sa walay kataposang pinuy-anan sa langit. Sa dihang motindog kita atubangan sa Dios human sa kamatayon, dili kita did-an sa Dios pagsulod sa langit tungod sa atung mga sala. Mao kana ang pagkabutang nga kapasayloan. Ang konsepto (tagghuna) sa relasyonal nga kapasayloan nakabase sa katinuoran nga kon kita makasala, atung nasilo ang dios ug gipaguol ang Iyang Espiritu (Efeso 4:30). Samtang sa katapusan gipasaylo kita sa mga sala nga atung nabuhat, musantop gihapon kin isa pagbara o pagpugong sa atong kalambigitan sa Dios. Ang usa ka batan-ong lalaki nga nakasala batok sa iyang amahan wala hinginli pagawas sa panimalay. Ang diosnong amahan mopasaylo sa iyang kaanakan nga walay kondisyon. Sa samang higayon, ang maayong kalambigitan tali sa amahan ug anak dili makab-ot hangtod nga ang maong kalambigitan mapasig-uli. Mahitabo lamang kini kun ang anak mokumpisal sa iyang mga kasaypanan ngadto sa iyang amahan ug mangayo ug dispensa. Maoy hinungdan nga atung ikumpisal ang atung mga sala sa Dios – dili aron mapadayon ang atung kaluwasan, inay arong dad-on ang atung kaugalingon balik sa suod nga panag-uban sa Dios nga nahigugma kanato ug nipasaylo na nato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinahanglang ba nga magsige ug pangayug kapasayloan ang mga Kristohanon sa ilang mga sala?
© Copyright Got Questions Ministries