settings icon
share icon
Pangutana

Ang Kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat?

Tubag


Kini mao tingali ang pinaka-mahinungdanong pangutana sa tibuok nga pagtulun-an bahin sa Dios ug sa Kristiyanismo. Kining pangutanaha mao ang hinungdan sa gitawag nga Repormasyon – ang pagkabahin-bahin sa Protestante ug Simbahang Katoliko. Ang tubag usab niining pangutanaha mao ang liyabe aron maila ang Biblical nga Kristiyanismo ug ang mga kulto o lalisang pagtuo ng Kristiyanismo. Ang kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo, o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat? Ako ba naluwas pinaagi lang sa pagtuo kang Hesus, o kinahanglan mutuo kang Hesus ug magabuhat pa ug ubang mga butang aron hingpit nga maluwas?

Ang tubag sa pangutana nga pinaagi lang ba sa pagtuo o sa pagtuo ug mga maayong buhat maangkon ang kaluwasan kini mas nisamot pa kalisod sa ubang laray sa Bibliya nga murag sa unang tan-aw lisod magkasinabot. Kung itandi ang Roma 3:28 ug Galacia 3:24 sa Santiago 2:24, Makita nato nga murag naay pagkalain sa gitudlo ni Pablo (Kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo) ug sa gitudlo ni Santiago (Kaluwasan pinaagi sa pagtuo ug buhat).

Ang tinuod, dili supak sa usag-usa ang gituglo ni Pablo ug Santiago. Ang punto nga dili pagkasinabot nga abi sa uban, mao ang relasyon taliwala sa pagtuo ug buhat. Lig-on ang gibarugan ni Pablo nga ang kaluwasan pinaagi ra gayod sa pagtuo (Efeso 2:8-9) samtang ang migawas sa paglantugi ni Santiago nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga naay kauban nga buhat. Kining problemaha nahatagan ug katubagan pinaagi sa matinud-anong pagtu-on kung unsa ba gayod ang buot ipasabot ni Santiyago. Gipamatud-an ni Santiago nga ang pagtuong ang usa ka tawo naay pagsalig apan wala may bunga nga maayong buhat (Santiago 2:17-18). Gihatagan lang ni Santiago ug gibug-aton ang paglantugi nga ang tinuod nga pagtuo kang Kristo magapamunga ug mga maayong buhat (Santiago 2:20-26). Wala giingon ni Santiago nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ug buhat, apan kung ang usa ka tawo tinouray nga luwas na pinaagi sa iyahang pagtuo, siguradong makita ang mga maayong buhat sa iyang kinabuhi.

Ingon usab niini ang giingon ni Pablo sa iyahang mga gisulat. Ang maayong bunga nga unta makita sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano nahasulat sa Galacia 5:22-23. Pagkahuman niya ug ingon nga kamo naluwas pinaagi sa pagtuo ug dili sa pinaagi sa buhat (Efeso 2:8-9), giingon sa amoa ni Pablo nga kami gihimo aron magapamuhat ug maayong butang (Efeso 2:10). Milaom usab si Pablo sama kang Santiyago nga naay pagbag-o nga makita sa among kinabuhi, “Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na u gang bag-o miabot na” (2 Corinto 5:17)!

Walay supak sa usag-usa ang mga katudloan nila Pablo ug Santiyago bahin sa kaluwasan. Gilantaw lang nila ang usa ka butang nga gihisgutan sa lain-lain nga panan-aw. Gihatagan lang ni Pablo ug gibug-aton nga ang kaluwasan pinaagi ra gayod sa pagtuo, ug gihatagan usab ni Santiyago ug gibug-aton ang kamatuoran nga ang pagtuo kang Kristo magapamunga kini ug maayong buhat.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang Kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat?
© Copyright Got Questions Ministries