settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanong pakig-uli? Nganung kinahanglan natung mapasig-uli sa Dios?

Tubag


Hunahunaa nga adunay duha ka managhigala nga adunay panag-away o pakiglantugi. Ang maayung relasyon nga ilang natagamtaman kaniadto karon nagkalisod na nga relasyon ug hapit nang mabungkag. Mihunong na sila sa pagpakighinabi; ang ilang komunikasyon giisip nga hilabihang kabakikaw. Ang managhigala nagkahinay ug kahimong mga langyaw sa usag-usa. Ang maong panagbulag mabalit-ad lang pinaagi sa pakig-uli. Aron mapasig-uli mao ang pagpahiuli sa panaghigalaay o panagdugyog. Sa dihang ang karaang managhigala masulbad ang ilang mga kalahian ug mahiuli ang ilang kalambigitan, mahitabo ang pakig-uli. Ang Ikaduhang Corinto 5:18 – 19 mideklara, “Kining tanan gikan sa Dios, nga mipasig-uli kanato Kaniya pinaagi ni Cristo ug mihatag kanato sa pagpangalagdan sa pagkig-uli: sanglit ang Dios nagapakig-uli sa kalibotan ngadto Kaniya diha ni Cristo, wala na isipa ang mga sala sa tawo batok kanila. Ug iyag gitugyan kanato ang mensahe sa pakig-uli.”br>
Miingon nga Biblia nga gipasig-uli kita ni Cristo ngadto sa Dios (Roma 5:10; Ikaduhang Corinto 5:18; Colosas 1:20 – 21). Ang katinuoran nga nanginahanglan kitag pakig-uli nagpasabot nga ang atong kalambigitan sa Dios naguba. Sanglit balaan ang Dios, kita ang mabasol. Ang atong salan nakapahimulag kanato gikan kaniya. Ang Roma 5:10 nag-ingon nga kaniadto mga kaaway kita sa Dios: “Kay kung, sa dihang mga kaaway pa kita sa Dios, napasig-uli Kaniya pinaagi sa kamatayon sa Iyang Anak, unsa pa kaha, ingon nga napasig-uli, nga mamaluwas kita pinaaagi sa iyang kinabuhi!”br>
Sa dihang namatay si Cristo sa krus, Iyang natagbaw ang paghukom sa Dios ug gihimong posible alang sa mga kaaway sa Dios, nga mao kita, nga makakaplag ug kalinaw diha Niya. Ang atong “pakig-uli” sa Dios, hinuon, naglakip sa paggamit sa Iyang grasya ug sa kapasayloan sa atong sala. Ang sangpotanan sa sakripisyo ni Hesus mao nga ang atong kalambigitan nausab gikan sa pagdumot ngadto sa panaghigalaay. “Wala na nako kamo tawga nga mga sulogoon … hinuon, gitawag ko na kamo nga mga higala (Juan 15:15). Ang Cristohanong pakig-uli usa ka mahimayaong kamatuoran! Mga kaaway kita sa Dios, apan karon Iya nang mga higala. Anaa kita sa kahimtang sa pagkahinukman tungod sa atong mga sala, apan kita pinasaylo na karon. Anaa kita sa pagpakiggubat batok sa Dios, apan karon aduna nay kalinaw nga milabaw sa tanang panabot (Filipo 4:7).br>
EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanong pakig-uli? Nganung kinahanglan natung mapasig-uli sa Dios?
© Copyright Got Questions Ministries