settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kaluwasan?

Tubag


Ang kaluwasan maoy pagluwas gikan sa peligro o pag-antus. Ang pagluwas mao ang pagtubos o pagpanalipod. Ang maong pulong nagdala ug ideya (alinghuna) sa kadaogan, kahimsog, o pagpatunhay. Usahay, ang Biblia nagagamit ug mga pulong sama sa naluwas o kaluwasan aron pagpasabot sa lumalabay, linawas nga katubsanan, sama sa pagluwas kang Pablo gikan sa bilanggoan (Filipo 1:19).

Kasagaran, ang pulong nga “kaluwasan” adunay kalabotan sa walay katapusan, espirituhanong katubsanan. Sa dihang giingnan ni Pablo ang magbalantay sa bilanggoan unsay iyang buhaton aron maluwas, ang iyang gipasabot mao ang dayong padulngan sa magbalantay sa bilonggoan (Buhat 16:30 – 31). Gitumbas ni Hesus ang pagkalinuwas sa pagsulod sa gingharian sa Dios (Mateo 19:24 – 25).

Asa man ta naluwas? Sa Cristohanong doctriana sa kaluwasan, naluwas kita gikan sa “kapungot,” kana mao, ang gikan sa paghukom sa Dios sa sala (Roma 5:9; Unang Tesalonica 5:9). Ang atung sala nakapahimulag kanato gikan sa Dios, ug ang sangputanan sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Ang biblikanhong kaluwasan nagtumong sa atung pagkatinubos gikan sa sangpotanan sa sala ug busa nalakip ang pagtangtang sa sala.

Kinsa man ang moluwas? Ang Dios lang ang makatangtang sa sala ug makaluwas kanato gikan sa silot sa sala (Ikaduhang Timoteo 1:9; Tito 3:5).

Unsaon pagluwas sa Dios? Sa Cristohanong doctrina sa kaluwasan, giluwas kita sa Dios pinaagi ni Cristo (Juan 3:17). Aron mas manimong espisipiko, maoy kamatayon ni Hesus sa krus ug ang nisunod nga pagkabanhaw ang nakapakab-ot sa atong kaluwasan (Roma 5:10; Efeso 17). Ang Kasulatan tin-aw nga ang kaluwasan maoy buotan, dili takos nga gasa sa Dios (Efeso 2:5, 8) ug maoy ray anaa pinaagi sa pagsalig ni Hesu Cristo (Buhat 4:12).

Unsaon nato nga makadawat sa kaluwasan? Naluwas kita pinaagi sa pagtoo. Una, kinahanglang natong mapaminawan ang ebanghelyo – ang maayong balita sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus (Efeso 1:13). Dayon, kinahanglan natong motuo – bug-os nga saligan ang GINOONG Hesus (Roma 1:16). Kini naglakip sa paghinulsol, ang pagkausab sa hunahuna mahitungod sa sala ug ni Cristo (Buhat 3:19), ug ang pagsangpit sa ngalan sa GINOO (Roma 10:9 – 10, 13).

Ang kahulogan sa Cristohanong doctrina sa kaluwasan unta mao “Ang pagkatubos, pinaagi sa grasya sa Dios, gikan sa dayong pagsilot sa sala nga gihatag niadtong midawat pinaagi sa pagtoo sa mga kondisyon sa Dios sa paghinulsol ug pagtoo diha ni GINOONG Hesus.” Kang Hesus lamang anaa ang kaluwasan (Juan 14:6; Buhat 4:12) nagsalig sa Dios lamang alang sa pagsangkap, pagpaneguro, ug seguridad.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kaluwasan?
© Copyright Got Questions Ministries