settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang pagka-gipakamatarong?

Tubag


Sa yanong pagkasulti, ang pakamatarungon maoy pagdeklarar nga matarong. Ang pagka-gipakamatarong maoy lihok sa Dios diin Iyang gipahayag ang usa ka makasasala nga mahimong matarong tungod sa pagtoo sa maong makasasala diha ni Cristo. Ang ugat nga alinghuna sa pagka-gipakamatarong mao ang pahayag sa Dios, ang matarong nga hukon, nga ang tawo nga mitoo ni Cristo, makasasala man siya, matarong – ug giisip nga matarong, tungod kay diha ni Cristo miabot siya sa usa ka matarong nga kalambigitan kauban sa Dios.

Kon tarungon pagsabot, ang pagka-gipakamatarong adunay kalambigitan sa pahayag sa Dios mahitungod sa usa ka makasasala, dili ang bisan unsang kausaban sulod usa ka makasasala. Kana mao, ang pagka-gipakamatarong, sa iyang kaugalingon, dili makahimong balaan ni bisan kinsa; nagpahayag lamang kini kaniya nga dili sad-an atubangan s adios ug busa gitagad ingon nga balaan. Ang lihoknong kausaban ngadto sa pagka-balaan diha sa usa ka makasasala mahitabo kuyog sa pagbalaan, nga nalambigit sa pagka-gipakamatarung apan, alang sa pagpasabot, lahi ra gikan niini.

Ang mahinungdanong berso nga nagahubit sa pagka-gipakamatarong sa kalambigitan sa mga magtotoo mao ang Roma 3:21: “Ug karon bulag gikan sa balaod ang pagkamatarong sa Dios gipadayag, nga kon diin ang Balaod ug ang mga Propeta nagpamatuod. Kining pagkamatarong gihatag pinaagi sa pagtoo diha ni Hesu Cristo sa tanang motuo. Walay kalahian tali sa Judio ug Gentil, kay ang tanan nakasala ug napakyas sa himaya sa Dios, ug ang tanan gawasnong gipakamatarong ginamit ang Iyang grasya pinaagi sa katubsanan nga gikan ni Cristo Hesus. Gihatag sa Dios si Cristo ingon nga halad sa katubsanan, pinaagi sa pag-ula sa Iyang dugo – aron dawaton ginamit ang pagtoo. Iya kining gihimo aron pagpakita sa Iyang pagkamatarong, … aron mahimong tarong ug ang nagpatarong niadtong adunay pagtoo ni Hesus.” Pipila ka mga mahinungdanong katinuoran mahitungod sa pagka-gipakamatarong ang angayng matikdan:

• Ang pagka-gipakamatarong miabot gawas gikan sa balaod; kana mao nga, dili nato maangkon ang pagka-gipakamatarong pinaagi sa pagsunod sa mga lagda o sa atung kaugalingong maayong mga buhat.

• Ang pagka-gipakamatarong nahimo diha sa panghalad nga kamatayon ni Cristo; nakabase kin isa giulang dugo ni Cristo.

• Ang pagka-gipakamatarong maoy libre ug grasyahanong gasa sa Dios nga gihatag niadtong nidawat ginamit ang pagtoo ang sakripisyo ni Hesu Cristo.

• Ang pagka-gipakamatarong nagpakita sa pagkamatarong sa Dios.

Ang mga adunay kalambigitan sa pagka-gipamatarong sa Dios sa makasasala mao ang pipila ka mga butang:

1. Ang kapasayloan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon (Roma 3:23; 8:1; Unang Pedro 2:24).

2. Ang pagpasumbalik sa pabor sa Dios, nga nawala tungod sa atong sala (Juan 3:36). Busa, ang pagka-gipakamatarong labaw pa sa pag-abswelto; kini usa ka hingpit nga pagdawat. Mga higala na kita karon sa Dios (Santiago 2;23) ug isigka-manununod ni Cristo (Roma 8:17).

3. Ang pagpasangil sa pagkamatarong, nga mao ang pag-ihap sa pagkamatarong ni Cristo alang nato (Roma 4:5 – 8). Gideklarar kita nga matarong sa agig imbestigar (binalaod) tungod kay “Gihimo sa Dios nga sala alang nato Siya nga walay sala, aron nga diha Niya mahimo kitang pagkamatarong sa Dios” (Ikaduhang Corinto 5:21).

Gipakamatarong kita, gideklarar nga matarong, sa takna sa atung kaluwasan. Gihuman ni Hesu Cristo ang buhat nga gikinahanglan alang sa atung pagka-gipakamatarung didto sa krus. “Sanglit kita karon gipakamatarong pinaagi sa Iyang dugo, unsa pa kaha nga maluwas kita gikan sa kapungot sa Dios pinaagi Kaniya!” (Roma 4:25).

Motumaw ang pangutana, “makatarunganon ba ang pagka-gipakamatarong? Kung Siya balaan, nganong mapasaylo man Niya ang makasasala?” ang tubag mao nga ang pagka-gipakamatarong wala ginapalabay ang atung sala, wala ginabalewala ang atung sala, wala nagatugot sa atung sala. Hinoon, ang atung sala bug-os nga nasilotan, sanglit si Cristo maoy mikuha sa maong silot alang kanato. Siya ang atong puli (Unang Pedro 3:18). Tungod kay ang kapungot sa Dios natagbaw diha ni Cristo (Isaias 53:4 – 6), nahimo kitang gawasnon gikan sa silot (Roma 8:1), ug ang Dios nagpabilin nga “makiangayon ug matarong, ug Iyang gihimo ang makasasala nga matarong diha sa Iyang atubangan sa diha mitoo sila ni Hesus (Roma 3:26).

Tungod kay kita gipakamataarong sa Dios pinaagi sa pagtoo diha ni Cristo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios (Roma 5:1). Sama ni Josue nga sacerdote, gihuboan kita sa atong “mahugaw nga mga sapot” (Zacarias 3:4), ug, sama sa mausikon nga anak sa sumbingay, nasul-oban n akita karon sa “labing maayo nga mga kupo” (Lucas 15:22). Gitan-aw n akita sa Dios Amahan ingon nga hingpit ug walay buling, ug kita gihalad “sa paghimo unsay maayo” (Tito 3:14).

Ang Roma 5:18 – 19 sa Amplified Bible nagsumaryo sa basehanan ug sangpotanan sa pagka-gipakamatarong: “Busa sama nga pinaagi sa usa ka kalapasan [sala ni Adan] misangpot sa pagkasinilotan sa tanang tawo, bisan pa niana pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong miresulta sa pagka-gipakamatarong ngadto sa tanang tawo. Kay saman ga pinaagi sa kamasupilon sa usa ka tawo [ang iyang kapakyasan pagpamati, ug iyang pagka-danghag] daghan ang nahimong makasasala, busa pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka Tawo daghan ang mahimong matarong ug madawat ngadto sa Dios ug madala ngadto sa maayong kalambigitan diha Niya.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang pagka-gipakamatarong?
© Copyright Got Questions Ministries