settings icon
share icon
Pangutana

Sa unsang paagi ang mga tawo naluwas sa wala pa si Jesus namatay alang sa atong mga sala?

Tubag


Sukad sa pagkapukan sa tawo, ang kanuanayng kapasikaran sa kaluwasan mao ang kamatayon ni Kristo. Walay usa, bisan sa wala pa ang krus o sukad sa krus, ang mahimong mamaluwas kong wala kanang mahinungdanong hitabo sa kasaysayan sa kalibotan. Ang kamatayon ni Kristo mibayad sa silot alang sa nangaging kasal-anan sa mga gipakabalaan sa Daang Tugon ingon man sa umaabot nga kasal-anan sa mga gipakabalaan sa Bag-ong Tugon.

Ang kinahanglanon alang sa kaluwasan kanunay gayud kini pagtuo. Ang tumong sa hugot nga pagtuo sa usa ka tawo alang sa kaluwasan kanunay gayud kini ang Dios. Ang salmista misulat, “Bulahan kadtong tanan nga modangup diha kaniya” (Salmo 12:2). Ang Genesis 15: 6 nagsulti kanato nga si Abraham mitoo sa Dios, ug kadto igo na alang sa Dios aron isipon ngadto kaniya alang sa pagkamatarung (tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 4: 3-8). Ang pamaagi sa halad sa Daang Tugon wala kuhaa ang sala, ingon nga ang Hebreo 10:1 – 10 tin-aw nga nagatudlo. Bisan pa niana, kini nagatudlo sa adlaw dihang ang Anak sa Diyos moula unya sa Iyang dugo alang sa makasasala nga kaliwatan sa tawo.

Unsay nausab sa ninglabay nga mga katuigan mao ang unod sa pagtoo sa usa ka magtotoo. Ang gipangayo sa Diyos nga angayng pagatuohan gipasikad sa gidaghanon sa pagpadayag nga Iyang gihatag sa katawhan kutob niadtong tungora. Kini mao ang gitawag nga nag-uswag nga pagpadayag. Adan mituo sa saad nga gihatag sa Diyos sa Genesis 3:15 nga ang Binhi sa babaye nga makabuntog ni Satanas. Si Adan mituo sa saad nga gihatag sa Diyos sa Genesis 3:15 nga ang Binhi sa babaye maoy makabuntog ni Satanas. Mitoo Adan Kaniya, gipakita sa ngalan nga iyang gihatag ni Eva (b. 20) ug gipakita sa Ginoo ang Iyang pagdawat diha-diha dayon pinaagi sa pagtabon kanila uban sa mga pangsapaw nga panit (b. 21). Kutob niadto nga punto, mao lang nasayran ni Adan, apan iya kining gituohan.

Si Abraham mitoo sa Dios, sumala sa mga saad ug sa bag-ong pagpadayag nga gihatag sa Dios kaniya sa Genesis 12 ug 15. Sa wala pa si Moises, walay Kasulatan nga nasulat, apan ang katawhan maoy responsable kon sa unsay gipadayag sa Dios. Sa tibuok Daang Tugon, ang mga magtotoo nahiabut sa kaluwasan tungod kay sila mituo nga ang Dios ugma damlag maoy moatiman sa ilang mga suliran sa sala. Karon, mibalik kitag tan-aw, nagatuo nga Iya nang gisulbad ang atong mga kasal-anan didto sa krus (Juan 3:16; Hebreo 9:28).

Unsa man pud ang mga magtutuo sa panahon ni Kristo, sa wala pa ang krus ug pagkabanhaw? Unsa man ang ilang gituohan? Ila bang nasabtan sa bug-os ang hulagway ni Cristo nga himalatyon ditto sa krus alang sa ilang mga sala? Sa ulahing bahin sa Iyang pangalagdan, “Sukad niadtong panahona gisugdan ni Jesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug mag-antus sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga anciano ug sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga escriba, ug pagapatyon siya, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya” Mateo 16:21 – 22). Unsa ang sumbalihok sa Iyang mga tinun-an aning mensahe? “Ug gipinig siya ni Pedro ug gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, "Pahilayo kana, Ginoo! Dili gayud kana mahitabo kanimo.’” Si Pedro ug ang ubang mga tinun-an wala makaila sa bug-os nga kamatuoran, apan sila naluwas tungod kay sila nagtuo nga ang Dios mosulbad sa ilang mga suliran sa sala.

Karon, aduna kitay dugang pa nga pagpadayag kay sa mga tawo nga namuyo sa wala pa ang pagkabanhaw ni Kristo; sayud kita sa kinatibuk-ang hulagway. “Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga profeta; apan niining kaulahiang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig Anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan” (Hebreo 1:1 – 2). Ang atong kaluwasan pinasikad gihapon sa kamatayon ni Kristo, ang atong hugot nga pagtuo mao gihapon ang kinahanglanon alang sa kaluwasan, ug ang tumong sa atong hugot nga pagtuo mao gihapon ang Dios. Karon, alang kanato, ang sulod sa atong hugot nga pagtuo mao nga si Jesus Cristo namatay alang sa atong mga sala, Siya gilubong, ug mibangon siya sa ikatulo ka adlaw (1 Korinto 15: 3-4).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Sa unsang paagi ang mga tawo naluwas sa wala pa si Jesus namatay alang sa atong mga sala?
© Copyright Got Questions Ministries