settings icon
share icon
Pangutana

Kon dawaton nako ang Kristiyanismo, isalikway ko sa akong pamilya ug biay-biayon sa katilingban nga akong gilihukan. Unsa akong buhaton?

Tubag


Lisod para sa mga magtutuo nga lumolupyo sa mga nasud nga walay kagawasan aron magbag-o ug tinuohan tungod kay mao kini ang sukaranan sa ilahang kultura. Niining mga nasura, kinahanglan nila nga literal nga masinati ang bayad sa pagsunod kang Cristo. Samtang, ang Bibliya, ang Pulong sa Dios, puno sa gilapdon nga pagsabot sa tanang mga pagsulay ug kalisdanan sa bisan unsang oras ug lugar. Gitin-aw ni Jesus nga ang pagsunod sa Iyaha nagkinahanglan ug dako nga pag-antos. Sa pagmatuod, nahimong bayad sa pagsunod kang Jesus ang tanan sa atoa. Una, nahimong bayad niini mao ang atong mga kaugalingon. Giingon ni Jesus sa mga tawong buot musunod sa Iya. “Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang Iyang mga tinun-an ug giingnan sila, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya Kanako.”(Marcos 8:34). Ang krus usa ka galamiton sa kamatayon maong giklaro ni Jesus nga ang pagsunod sa Iya nagpamatuod nga kinahanglan kalimtan sa tawo ang iyang kaugalingon. Ang tanan natong kalibotanong pangandoy ug tinguha kinahanglang ilansang sa krus aron mabaton nato ang bag-ong kinabuhi sa Iyaha, tungod walay bisan kinsa nga makapangalagad sa duha ka agalon (Lucas 16:13). Apan ang bag-ong kinabuhi diha kang Cristo dako ang kalainan ug labing mahinungdanon kon itandi sa mahimo natong makuha dinhi sa kalibotan.

Ikaduha, mahimo nga isip bayad sa atong pagsunod diha kang Cristo mao ang atong pamilya ug mga higala. Gipadayag ni Jesus sa libro sa Mateo 10: 32-39 nga ang Iyang pag-abot magdala ug pagkabahin-bahin sa mga sumunod sa Iyaha ug sa mga miyembro sa ilang pamilya nga dili gatuo sa Iyaha. Si bisan kinsa nga naghigugma sa iyang pamilya nga labaw pa sa Dios dili takos nga mahimong tinun-an ni Cristo.

Kon balibaran nato si Cristo aron lamang magpabilin ang kalinaw sa atong pamilya dinhi sa kalibotan, dili usab kita Niya ilhon sa langit, ug kon dili kita ilhon sa Dios, dili kita makasulod sa langit. Apan kon atong ipadayag si Jesus sa mga tawo, bisan unsa pa ang mahimong kinaugalingong bayad, ingnon ni Jesus sa Iyang Amahan, “KIni nga tawo Ako- dawata siya sa Imong gingharian.” Ang kinabuhing walay kataposan mao ang “Perlas nga anaay talagsaong kaanindot” Giingon sa libro sa Mateo 13:44-45 angay nga ihatag ang tanan mabaton lamang kini. Walay nindot nga bunga ang pagbaton sa mga butang dinhi sa kalibotan kon ang ilis niini mao ang dili pagbaton sa kinabuhing walay kataposan, “Unsa may makuha sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi.? Wala gayod!” (Marcos 8:36). Giingon sa usa ka misyonero nga namatay samtang gisangyaw si Jesus sa mga Huaorani Indian sa nasud sa Equador, “Dili buang ang usa ka tawo nga gihatag ang dili niya takos angkonon aron mapuslan ang dili niya usab takos walaon.”

Gitin-aw usab ni Jesus nga ang mga pagbiay-biay nga masinati sa usa ka Kristohanon tungod sa iyang pagtuo sa Iyaha, dili kini malikayan. Gilig-on Niya ang atong pagbati ug giingon nga kasagaran lamang kini nga mahitabo sa Iyang mga tagasunod ug kinahanglan nga malig-on kita sa mga mahitabong pagbiay-biay sa atoa. Gitawag usab niya nga ang mga gitamay nga “Gipanalanginan” ug miingon Siya nga “Paglipay kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit” (Mateo 5:10-12). Gipahinumdom usab Niya kanato sa sinugdanan pa lang kanunay na nga gibiay-biay ang Iyang mga propeta sa Daang Kasabotan gitamay, gilisod-lisod, gipatay ug sa ubang higayon gitunga sa duha! (Hebreo 11:37). Ang tanan nga mga Apostol (walay labot si Juan nga gibilanggo sa Isla ng Patmos) gipatay tungod sa pagsangyaw kang Cristo. Giingon pa sa nabatasan na nga gipugos ni Pedro nga ilansang siya sa krus nga pabaliktad tungod dili siya angay nga mamatay nga pareho sa pagkamatay ni Hesus. Gisulat niya sa iyang unang sulat “Bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Cristo kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Dios, anaa kaninyo” (1 Pedro 4:14). Ang Apostol na si Pablo gibilanggo, gikulata ug kapila gibuno ug bato tungod sa pagpadayag niya nga ang iyang mga kalisod dili angay itandi sa dungog ug himayang nagahulat kaniya. (Roma 8:18).

Mahimong dako ang bayad sa pagsunod kang Cristo, apan kon adona may gahulat nga ganti sa kalangitan adona usab ganti para sa mga Kristohanon dinhi sa kalibotan. Gisaad ni Jesus kanato nga kanunay kita Niyang giyahan hangtod sa kataposan sa kalibotan. (Mateo 28:20); Dili kita Niya biyaan ug pasagdan (Hebreo 13:5); Nasayod Siya sa atong mga balatian ug sa mga kalisud, tungod kay nag-antos usab Siya para kanato (1 Pedro 2:21); Ang Iyang gugma kanato walay kataposan ug dili kita Niya sulayan nga gawas sa atong mahimo. Gani, pag abot sa pagsulay , hatagan kita Niya ug kusog aron mahimo kitang magmalamposon.(1Corinto 10:13). Kon kita ang pinaka-una sa atong pamilya o katilingban nga nidawat kang Hesus, nahimo kitang kabahin sa Dios ug kita ang Iyang tinugyanan sa atong mga hinigugma sa kinabuhi ug apil sa katilingban nga atong gilihukan ug sa tibuok kalibotan. Mahimo kita nga galamiton nga Iyang gamiton aron makaduol sa Iyaha ang uban ug maghatag kini kanato sa hingpit nga kalipay.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kon dawaton nako ang Kristiyanismo, isalikway ko sa akong pamilya ug biay-biayon sa katilingban nga akong gilihukan. Unsa akong buhaton?
© Copyright Got Questions Ministries