Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon?


Pangutana: Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon?

Tubag:
Sama sa ubang matang sa seksuwal nga imoralidad, ang pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon nga balik-balik gidili diha sa Kasulatan (Buhat 15: 20; Roma 1: 29: 1 Mga Taga-Corinto 5: 1, 6: 13; 18: 7: 2: 10: 8: 2 Mga Taga-Corinto 12: 21; Galacia 5: 19, Mga Taga-Efeso 5: 3: Colosas 3: 5: 1 Tesalonica 4: 3: Judas 7). Ang Bibliya nagsugo sa paglikay sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon. Ang pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon usa ka sala nga may kalabutan sa pagpanapaw ug uban pa nga klase sa sekswal nga imoralidad, tungod kay niining tanan mao ang may kalabutan sa pakighilawas sa usa ka tawo nga dili minyo o sa gawas kaminyoon. Ang pakighilawas tali sa bana ug asawa mao lamang ang sekswal nga relasyon nga nagtugot sa Dios (Hebreohanon 13: 4). Ang pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon nahimong komon sa daghang mga rason. Kasagaran ang atong pagtagad anaa sa "personal nga katagbawan" ug wala ginatagaan ug pagtagad ang aspeto sa "pagpadaghan". Oo, ang pakighilawas nagadala kalipay. Nga mao ang plano sa Dios alang sa pakighilawas. Gusto niya mahimuot ang mga lalaki ug babaye sa sekswal nga kalihokan (ilalom sa kasal). Apan, ang nag-unang katuyoan sa pakighilawas dili ang kalipay, kundi ang pagpadaghan o pagpanganak.

Ang Dios ginadid-an ang pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon aron sa pagkuha kanato ug kalipay, apan sa pagpanalipod kanato gikan sa wala damha nga pagmabdos ug sa mga matawo nga bata nga dili pa andam ang mga ginikanan ngadto sa ilang mga responsibilidad. Hunahunaa kon unsa kanindot ang atong kalibutan kon magasunod kita sa gusto sa Dios mahitungod sa pakighilawas: gagmayng sekswal nga mga sakit, gagmayng dili minyo nga inahan, gagmayng aborsyon ug uban pa. Ang paglikay sa pakighilawas mao lamang ang palisiya sa Dios bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon. Ang paglikay sa pakighilawas mao ang pagluwas sa kinabuhi, pagpanalipod sa mga bata, magahatag sa mga sekswal nga relasyon sa husto nga mga hiyas, ug labaw sa tanan nagahatag ug pagdayeg sa Dios.

English
Balik sa home page sa Cebuano
Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon?

Susiha kung unsaon ...

Gigahin ang eternidad uban sa DiosDawata ang pagpasaylo gikan sa Dios