settings icon
share icon
Pangutana

Asa man si Hesus niadtong tulo ka adlaw tunga-tunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab?

Tubag


Gisulti sa 1 Pedro 3:18-19, “Kay si Cristo namatay makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha sa Iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Ang laray nga “uyon sa Espiritu,” sa laray 18 kini hustong hulagway sa kahapsay sa pulong nga, “uyon sa lawas.” Mao nga pinakamaayong isumpay ang pulong nga “espiritu” sa pulong nga “lawas.” Ang buot ipasabot sa laray nga lawas ug Espiritu mao ang lawas ug Espiritu ni Cristo.

Ang mga pulong nga “nabuhi uyon sa Espiritu,” naghisgot sa kamatuorang paglukat sa sala nga maoy hinungdan sa kamatayon ni Cristo ug hahimo usab nga hinungdan sa paghilayo sa tawhanong Espiritu ni Jesus gikan sa Amahan (Mateo 27: 46). Ang pagkalahi taliwala sa lawas ug Espiritu, sama sa sa Mateo 27: 41 at Roma 1: 3-4, ug dili sa sa lawas ni Cristo ug sa Balaang Espiritu. Human hugasi ni Cristo ang kasal-anan, ang Iyang Espiritu nagpadayon sa pakig-uban sa Amahan.

Gihulagway sa 1 Pedro 3:18-22 ang nahitabo sa panahon sa kamatayon ni Cristo (laray 18) ug sa pag-balik Niya sa kahimayaan (laray 22). Si Pedro lamang ang maoy nakahatag ug partikular nga impormasyon bahin sa kon unsa ang nahitabo taliwala sa duha ka panghitabo. Ang pulong nga “nagwali” sa laray 19 dili pangkasagaran nga pulong sa Bag-ong Kasabotan nga naghulagway sa pagpadayag sa Ebanghelyo. Ang tinuod nga pasabot niini mao ang “ipadayag ang pulong”. Si Jesus nag-lisod ug namatay sa krus, ang Iyang lawas gipatay. Apan ang Iyang Espiritu gihatag Niya sa Amahan. Matud kang Pedro, taliwala sa pagkamatay ug pagkabanhaw gibuhat ni Jesus ang usa ka espesyal nga kasangyawan sa mga “espiritung nangapriso.”

Gitudlo ni Pedro ang mga tawo isip “kalag” ug dili Espiritu (3:20) sa Bag-ong Kasabotan, ang pulong nga “Espiritu” kasagaran gagamiton aron ihulagway ang mga anghel ug demonyo, ug dili ang mga tawo; ug ang laray 22 nagpasidaan sa ing-ani nga pagpasabot.. Wala usab miingon bisan asa man sa Bibliya nga niduaw si Jesus sa impiyerno. Giingon sa libro sa mga Buhat 2:31 nga niadto si Jesus sa “Hades” apan ang “Hades” dili empiyerno.Ang pulong nga “Hades” gahisgot sa dapit sa mga namatay, usa ka dili molungtad nga dapit diin ilang paabuton ang pagkabanhaw pag-usab.

Gihatag sa libro sa gipadayag 20:15 ang matin-aw nga kalainan sa impyerno ug hades. Ang impiyerno ay permanenteng dapit sa mga tawong nahukman na. Ang “Hades” usab usa k. Gihatag sa atong Ginoo ang Iyang Espiritu sa Amahan, namatay, ug sa ilang panahon tunga tunga sa Iyang kamatayon ug sa pakabanhaw, niduaw sa dapit sa mga namatay nga diin gihatod Niya ang mensahe sa mga espiritu (mahimo nga gilabog nga mga Anghel; Agig patin-aw niini, tan-awa ang Hudas 6) nga adonay sumpay sa panahon ayha pa ang paglunop sa panahon ni Noe. Gitin-aw kini sa laray 20.

Wala nagsulti kanato si Pedro kon unsa ang giingon ni Jesus sa mga espiritung nakabilanggo, apan dili kini mahimong mensahi sa paglukat tungod kay ang mga anghel dili maluwas (Hebreo 2:16). Mahimong kini ang pag-asoy sa kadaogan batok kay satanas ug sa iyang mga ginsakpan (1 Pedro 3:22; Colosas 2:15). Daw kini gipakita sa libro sa Efeso 4:8-10 nga si Cristo niadto sa “Paraiso” (Lucas 16: 20; 23: 43) ug gidala sa langit katong mga gatuo sa Iyaha ayha pa man Siya namatay. Ang nahisgotan nga laray wala naghatag sa matin-aw ug ginagmayng bahin kon unsa ba gayod ang nahitabo, apan kadaghanan sa mga iskolar sa Bibliya miuyon nga mao kini ang tukma nga kahulogan. Ang masulti lamang, nga ang Bibliya walay hingpit nga pagtin-aw kon unsa ang tukmang gibuhat ni Jesus sulod sa tulo ka adlaw taliwala sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab. Mahimong Siya ang nagpadayag sa kadaogan sa mga gilabog nga mga anghel o sa mga dili magtutuo. Ang sigurado natong mahibaloan niini nga dili magahatag ang Dios ug ikaduhang higayon alang sa kaluwasan. Giingon kanato sa Bibliya nga moatubang kita sa paghukom pagkahuman sa kamatayon (Hebreo 9:27), ug wala nay ikaduha nga higayon. Walay eksakto ug matin-aw nga tubag kon unsa ang gibuhat ni Jesus taliwala sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab. Kini usa ka misteryo nga masabtan nato sa kahimayaan ngadto sa langit.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Asa man si Hesus niadtong tulo ka adlaw tunga-tunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab?
© Copyright Got Questions Ministries