settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ba ang pagsulti sa lain-laing mga pinulongan?

Tubag


Unang nahitabo ang pagsulti sa lain-laing pinulongan sa adlaw sa mga Pentekostes sa basahon sa Mga Buhat 2: 1-4. Nigawas ang mga Apostoles ug gibahin ang Ebanghelyo sa dakung grupo sa mg tawo, nakigsulti sila sa mga tawo sa pinaagi sa ilang kaugalingon nga pinulongan. Gihubad ang gregong pulong ang pulong nga “Mga dila” ingon nga “Mga Pinulongan”. Busa, ang gasa sa mga pinulongan mao ang pagsulti sa usa ka pinulongan nga dili kamo makaila sa usa ka tawo sa pag-alagad sa uban nga nahibalo sa maong pinulongan. Sa basahon sa 1 Mga Taga-Corinto kapitulo 12-14, si Pablo naghisgot mahitungod sa milagrosong mga gasa, siya miingon “Karon, mga igsoon, kon moanha ako kaninyo nga magasultig mga dila, unsa may inyong makuha kanako gawas kon dad-an ko kamog pinadayag o kahibalo o profesiya o pagtulon-an.” (1 Mga Taga-Corinto 14:6)

Sumala kay apostol nga si Pablo, ug sa mga panghitabo nga gihulagway diha sa basahon sa Mga Buhat, nga namulong sa mga dila mao ang importante sa mga tawo nga makadungog ug makasabut sa mensahe sa Dios diha sa iyang kaugalingon nga pinulongan, apan kini dili walay pulos - gawas lamang kon kini gihubad ngadto sa iyang kaugalingon nga pinulongan. Ang tawo nga adunay gasa o adunay abilidad sa paghubad sa ginasulti sa Dila (1 Mga Taga-Corinto 12: 30) mahimo nga maksabot sa ginasulti sa tawo nga nagasulti sa lahi-lahing pinulongan bisan siya wala nakahibalo kon unsa nga klase nga pinulongan ang gasulti. Human, igabahin sa tawo nga nakasabot ang ginasulti sa tawo nga nagasulti ug lain-laing pinulongan sa kahulogan sa mensahe aron ang tanan makasabot. “Busa, ang nagasultig mga dila kinahanglan mangamuyo nga unta makabaton siya sa gahum sa paghubad sa kahulogan niini.”(1 Mga Taga-Corinto 14:13) Si Pablo nga may kalabutan sa mga paghukom sa uban nga mga pinulongan nga wala gihubad ngadto sa pinulongan nga masabtan sa tanan nga mga awtoridad, “ngani, sa sulod sa iglesia palabihon ko nga magasulti ako ug lima ka mga pulong nga inubanan sa akong pamuot aron katudloan ko usab ang uban, kay sa paglitok ug napulo ka libo ka mga pulong pinaagi sa pagsultig mga dila.” (1 Mga Taga-Corinto 14:19)

Ang gasa o abilidad nga makasulti ug lain-laing pinulongan alang ba sa karon nga panahon? Gisulti diha sa 1 Mga Taga-Corinto 13:8 na ang pagsulti sa lain-laing pinulongan nahimo nga nawala na, gisusama man sa hinay-hinay nga pagkawala sa ginaingon nga gasa sa pag-abot sa “perpekto” sa 1 Mga Taga-Corinto 13:10. Samtang kini mao ang possible nga pagtin-aw, dili kini nahimo nga tin-aw sa teksto.Ang uban niini ginatudlo ang mga parapo sama sa Isaias 28:11 ug Joel 2:28-29 nga mahimong ebidensya nga ang pagsulti sa laing pinulongan us aka senyales nga haduol na ang paghukom sa Dios. Ginahulagway man sa 1 Mga Taga-Corinto 14:22 nga ang pagsulti sa laing mga pinulongan timaan na alang sa mga dili magtotoo. Alang sa niini nga mga rason, ang gasa og abilidad na makasulti sa lain-laing mga pinulongan maoy usa ka sinyales sa mga hudyo na hukman sa Dios ang Israel (pinaagi sa pagbunkkag sa Herusalem sa mga Romano tong niagi nga A.D. 70), ang gasa o abilidad nga makasulti ug lain-laing pinulongan mahimo nga dili na makaalagad sa takna nga tumong.Samatang ang kini nga mga panglantaw mahimo nga possible, ang una nga tumong kon ngano ang pagsulti sa lain-laing pinulongan mahimo nga natuman na dili na kinahanglan pangayoon ang pagkawala niini. Dili tin-aw nga gisulti sa Pulong na ang gasa o abilidad sa pagsulti ug lain-laing pinulongan mnahimo nga nawala na. Kon ang gasa o abilidad sa pagsulti sa lain-laing pinulongan mahimo nga aktibo pa gihapon sa mga simbahan sa karon, kini igo nga pagabuhaton nga pinaagi sa Pulong.Kinahanglan kini mahimo nga tinuod ug masabtan sa makadungog (1 Mga taga-Corinto 4:10). Kini adunay tumong nga igabahin ang Pulong sa Dios sa us aka tawo nga lahi ang nitibo nga pinulongan kaysa sa magtutudlo (Mga Buhat 2:6-12). Apan kinahanglan nga kini uyon sa sugo sa Dios nga gihatag kay Apostol Pablo, “Kon adunay mosultig mga dila, duha ra kanila ang tugoti niini, o tolo ang labing daghan ug nga magaulos sila sa pagsulti; ug kinahanglan adunay usa nga magahubad sa kahulogan.Apan kon wala may makahimo sa paghubad sa kahulogan, pahiluma na lang ang matag-usa kanila sulod sa iglesia ug unya na siya pasultihag dila ngadto sa iyang kaugalingon ug sa Dios.” (1 Mga taga-Corinto 14:27-28)Kini usab aron pagparot sa 1 Mga Taga-Corinto 14:33 , “Kay ang Dios dili Dios sa kasamok, kondili sa kahusay, sama sa kinahanglan mahitabo sa tanan nga iglesia sa Dios.” Mahimo nga mahatag sa Dios sa usa ka tawo ang gasa o abilidad nga makasulti sa lain-laing pinulongan aron mahimo niya makigsulti sa tawo nga nagasulti ug uban nga pinulongan. Ang Balaan nga Espiritu mahimo nga gamhanan ug siya nakahibalo sa paghatag ug mga gasa nga espiritwal. (Mga Taga-Corinto 12:11)Hunahunaon lang nato kung pipila pa ang mga epektibo nga misyonaryo ang magapakita kon dili na sila kinahanglan mag-tuon pa sa uban nga pinulongan, imbes layon sila makasulti gamit ang pinulongan sa uban nga tawo. Apan, daw dili kini ginahimo sa Dios sa karon.Ang abilidad nga makasulti sa lain-laing mga pinulongan daw dili na mahitabo sa karon kompara sa panahon sa Bag-ong Tugon apan sa kamatuoran dako unta ang matabang niini. Ang kadaghanan sa mga magtotoo nga gaangkon nga sila nagasulti sa lain-laing mga pinulongan ginahimo kini sa paagi nga wala ginatugotan sa Kasulatan. Ang kamatuoran nani nagahatag ug konklusyon nga ang gasa o abilidad nga makasulti ug lain-laing pinulongan nahimo nga nawala na, o di kaya usahay nalang sa plano sa Dios sa mga simbahan karon. Ang mga nagatuo sa gasa o abilidad nga makasulti ug lain-laing pinulongan ingon nga “pinulongan nga panalangin” alang sa pag uswag sa kaugalingon , gikuha ang ilang paglantaw gikan sa basahon sa 1 Mga Taga-Corinto 14:4 o 14:28, “Apan kon wala may makahimo sa paghubad sa kahulogan, pahiluma na lang ang matag-usa kanila sulod sa iglesia ug unya na siya pasultihag dila ngadto sa iyang kaugalingon ug sa Dios.”

Sa tibuok nga kapitulo 14 sa basahon sa 1 Mga Taga-Corinto, gina tumong ni Pablo ang bili sa paghubad sa uban nga pinulongan sa pinulongan nga masabtan sa nagapamati, tan-aw sa 14: 5-12. Ang gina-ingon ni Pablo sa parapo 4 mao kini, “Kon ikaw nagasulti sa uban nga pinulongan ug wala mo kini gihubad sa uban nga pinulongan nga masabtan sa tanan, wala kay gibuhat apan gipalig-on mo lang ang imong kaugalingon, ginapakita nimo nga mas espiritwal ka itandi sa uban. Kon ikaw nagasulti sa uban nga pinulongan ug gihubad mo kini sa pinulongan nga masabtan sa uban, ginapalig-on mo ang tanan.” Ang Bag-ong Tugon wala gahatag ug panudlo sa “panalangin nga gagamit ug lain-laing nga pinulongan” o particular nga naghulagway sa usa ka tawo nga “papanalangin gamit ang lain-laing pinulongan.” Kon ang “panalangin nga gagamit ug lain-laing nga pinulongan” alang lamang sa pagpalig-on sa kaugalingon, di ba dili kini maayo para sa mga tawo nga walay abilidad o gasa nga makasulti sa lain-laing pinulongan? Ug karon, ang mga magtotoo nga walay sama niini nga abilidad mahimo nga dili mapalig-on ang ilang kaugalingon. Tin-aw nga gisulti sa 1 Mga Taga-Corinto 12:29-30 nga dili tanan adunay abilidad o adunay gasa na makasulti sa lain-laing pinulongan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ba ang pagsulti sa lain-laing mga pinulongan?
© Copyright Got Questions Ministries