settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa Trinidad?

Tubag


Usa sa mga kamatuoran sa Kristiyanismo mao ang lisud nga pagpatin-aw sa Trinity o Trinidad. Walay igong paagi nga kini mapatin-aw pag-ayo. Ang Trinidad usa ka pagtulon-an sa Bibliya nga mao ang usa ka hingpit nga dili mahimo sa pagsabut sa usa ka tawo. Ang Dios mao ang talagsaon ug labaw sa tanan pa ang kaalam kaysa kanato, busa, wala kitay abilidad sa pagsabut Kaniya sa hingpit. Ang Bibliya nagtudlo nga ang Amahan mao ang Dios, nga si Jesus mao ang Dios, ug ang Espiritu Santo mao ang Dios. Ang Bibliya nagtudlo usab nga adunay usa lamang ka Dios. Samtang kita makasabut sa relasyon sa tulo ka persona sa Trinidad ngadto sa matag-usa, sa bug-os kini dili mahimo nga masabtan sa hunahuna sa tawo. Apan kana wala magpasabut nga kini dili tinuod o wala ginatudlo sa Bibliya.

Kinahanglan ibutang sa hunahuna sa mga estudyante nga ang pulong nga "Trinidad" dili gigamit diha sa Kasulatan. Kini mao ang usa ka pulong nga gigamit sa mga teyologo sa usa ka pagsulay aron sa paghulagway sa Dios, ug sa kamatuoran nga adunay tulo ka mga kinabuhi, nga walay katapusan nga mga persona ang anaa sa Dios. Kinahanglan nga masabtan nga ang Bibliya wala nagatudlo sa bisan unsa nga paagi nga adunay tulo ka mga Dios. Ang doktrina sa Trinidad mao ang usa ka Dios sa tulo ka mga tawo. Walay bisan unsa nga sayop uban sa paggamit sa pulong nga "Trinidad" tungod kay kini mao ang katumbas sa pulong "sa tulo ka kinabuhi, sa walay katapusan nga mga tawo diha sa usa ka Dios." Kon problema alang kaninyo ang pagsabot niini nga doktrina, tagda kini: ang pulong nga lolo wala gigamit diha sa Bibliya.Bisan pa, kita nasayud nga adunay mga apohan diha sa Bibliya. Si Abraham mao ang apohan ni Jacob. Busa ayaw ug duhaduha sa pulong nga "Trinidad". Ang mas importante mao ang konsepto sa pulong nga "Trinidad" nga makita diha sa Balaang Kasulatan.

Aron ang imong pagduhaduha mahimo nga maigahin, ania ang mga bersikulo sa Bibliya nga nagtumong sa hilisgutan diha sa Trinidad.

1) Adunay usa ka Dios: Deuteronomio 6: 4: 1 Mga Taga-Corinto 8: 4: Galacia 3: 20: 1 Timoteo 2: 5;

2) Ang Trinidad naglangkob sa tulo ka mga tawo: Genesis 1: 1: 1: 26: 3: 22: 11: 7: Isaias 6: 8: 48: 16: 61: 1, Mateo 3: 16-17, Mateo 28: 19, 2 Mga Taga-Corinto 13: 14. Sa mga bersikulo diha sa Daang Tugon, ang kahibalo sa Hebreohanon mao ang makatabang. Sa Genesis 1: 1, ang daghang ngalan "Elohim" gigamit bahin sa Diyos. Kini nga pulong nagpasabot nga adunay usa ka Dios, apan ang gramatika gigamit sa usa ka daghan nga paagi.Sa Genesis 1: 26, 3: 22: 11: 7 ug Isaias 6: 8, daghang panghulip ang gigamit sa Dios nga "Kanato". Ang Hebreohanon nga pulong nga "Elohim" nga nagapatuhoy sa Dios nagpasabut sa labaw pa sa duha.

Sa Iningles nga pinulongan, adunay duha lamang ka mga matang, usahan ug daghanan. Sa Hebreohanon, adunay tulo ka mga porma: usahan, tagurhaay, ug daghanan. Ang tagurhaay mao gigamit alang sa duha lamang. Sa Hebreohanon, ang mga tagurhaay nga porma gigamit sa mga butang sama sa mga nagtinagurha sa mga mata ug mga kamot. Ang pulong nga "Elohim" ug sa mga panghulip nga "Kanato" anaa sa kadaghanan nga porma - ug nga mao ang sa pagkatinuod labaw pa kay sa duha - ug posible nga nagtumong sa tulo o labaw pa (Amahan, Anak, Balaang Espiritu). Diha sa basahon ni Isaias 48: 16 ug 61: 1, ang Anak mao ang pagsulti samtang nga nagtumong sa Amahan ug sa Espiritu Santo. Itandi sa Isaias 61:1 diha sa Lucas 4: 14-19 aron makita nga ang Anak mao ang nagasulti. Gihulagway sa Mateo 3: 16-17 ang pagbunyag kay Jesus. Nakit-an sa niini nga higayon nga ang Dios Espiritu nagatulo sa Dios Anak samtang ginaproklamar sa Amahan ang iyang mga hunahuna mahitungod sa Iyang Anak. Mateo 28: 19 ug 2 Mga Taga-Corinto 13: 14 mao ang usa ka panig-ingnan sa tulo ka lain-laing mga tawo sa Trinidad. 3) Giila ang matag sakop sa Trinidad diha sa nagkalain-lain nga mga teksto sa Bibliya: sa Daang Tugon, "Jehova" mao ang sama sa "Ginoo" (Genesis 19: 24; Oseas 1:4).

3) Ang Kasulatan nagsulti kanato nga ang "Ginoo" mao ang "Anak" (Salmo 2: 7, 12: Proverbs 30: 2-4). Ang Espiritu migikan kang "Jehova" (Numeros 27: 18) ug migikan sa "Dios" (Salmo 51: 10-12). Ang Dios nga Anak mao ang Dios nga Amahan (Salmo 45:6-7, Hebreohanon 1: 8-9). Sa Bag-ong Tugon, ang basahon sa Juan 14: 16-17, si Jesus mipahayag nga ang Amahan bahin sa pagpadala sa usa ka "Katabang" sa walay lain kundi ang Espiritu Santo. Kini nagpakita nga si Jesus nag-angkon sa iyang kaugalingon ingon nga Amahan o ingon nga sa Espiritu Santo. Kinahanglan usab nga hisgotan ang pipila ka panahon sa Ebanghelyo diin si Jesus naghisgot sa Dios nga Amahan. Siya ba nakigsulti sa iyang kaugalingon? Dili! Siya nakigsulti ngadto sa laing tawo sa Trinidad - Dios nga Amahan.

4} Ang matag miyembro sa Trinidad mao ang Dios: Ang Amahan mao ang Dios, Juan 6: 27; Roma 1: 7: 1 Pedro 1: 2. Ang Anak mao ang Dios: Juan 1: 1, 14; Roma 9: 5: Colossians 2: 9 Hebreohanon 1: 8: 1 Juan 5: 20. Ang Balaan nga Espiritu mao ang Dios: Buhat 5: 3-4: 1 Mga Taga-Corinto 3: 16 (ang mga nagapuyo kanato mao ang Espiritu Santo, Mga Taga-Roma 8: 9: Juan 14: 16-17, Mga Buhat 2: 1-4 ).

5) Ang kahimtang sa mga tawo sa Trinidad: Ginapakita sa Kasulatan nga ang Espiritu Santo mahimo nga ginsakopan sa Amahan ug sa Anak, ug ang Anak usab nagapasakop ngadto sa Amahan. Kini mao ang mga internal nga relasyon ug molimud sa pagka-Dios sa bisan unsa nga tawo sa Trinidad. Kini mao ang usa ka doktrina nga dili na malab-ot sa atong limitado nga panghunahuna tungod kay ang Dios mao ang walay kinutuban.Mahatungod sa Anak tan-awa ang: Lucas 22: 42, Juan 5: 36, Juan 20: 21: 1 Juan 4: 14.Tungkol sa Espiritu Santo tan-awa sa Juan 14: 16: 14: 26: 15: 26: 16: 7 ug ilabi na sa Juan 16: 13-14.

6) Ang buhat sa matag sakop sa Trinidad: Ang Amahan, ang katapusang sinugdanan o tagsulat sa: 1) Kalibutan (1 Mga Taga-Corinto 8: 6: Revelation 4: 11), 2) ingon nga balaan nga pagpadayag (Pinadayag 1:1), 3 ) sa Kaluwasan (Juan 3: 16-17), ug 4) gibuhat ni Jesus ingon nga usa ka tawo (Juan 5: 17: 14: 10). Ang Amahan nagpasiugda sa tanan niini nga mga butang. Ang Anak ang representante sa Amahan, ug nagtuman sa mosunod nga mga buluhaton: 1) sa paglalang ug sa pagpreserba sa kalibutan (1 Mga Taga-Corinto 8: 6: Juan 1: 3: Colossians 1: 16-17); 2) Balaan nga pagpadayag (Juan 1: 1, Mateo 11: 27, Juan 16: 12-15: Revelation 1: 1): Safety (2 Mga Taga-Corinto 5: 19, Mateo 1: 21, Juan 4: 4 2). Kini gihimo sa tanan nga sa Amahan pinaagi sa Anak, nga naglihok sama sa iyang representante. Ang Balaan nga Espiritu ingon nga ang Amahan ug Anak ang naghimo sa mosunod nga mga buluhaton: 1) sa paglalang ug sa pag-atiman sa kalibutan (Genesis 1: 2: Job 26: 13; Salmo 104: 30), 2) Balaan nga pagpadayag (Juan 16: 12-15, mga Taga-Efeso 3: 5, 2 Pedro 1: 21), 3) ang kaluwasan (Juan 3: 6, Tito 3: 5: 1 Pedro 1: 2), ug 4) sa mga Buhat ni Jesus (Isaias 61: 1, Buhat 10: 38).

Ang Amahan ang nagbuhat sa tanang butang, ug kini pinaagi sa Espiritu Santo. Walay usa sa mga bantog nga mga panig-ingnan sa mga hingpit ug sakto nga paghulagway sa "Trinidad". Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo dili bahin sa Dios, apan ang matag usa kanila mao ang Dios. Ang paghulagway gamit ang tubig mao ang usa ka maayo nga panig-ingnan, apan kini napakyas gihapon sa pagpatin-aw sa "Trinidad". Ang likido, inalisngaw, ug yelo mao ang mga matang sa tubig. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao ang dili lamang sa dagway sa Dios, ang matag usa sa Ilha ang tinuod nga Dios. Busa, samtang kining paghulagway mohatag kanato og usa ka hulagway sa Trinidad, ang maong mga paghulagway sa Trinidad dili gayud mao ang sakto. Ang walay katapusan nga Dios mao ang dili mahimo nga mapatin-aw sa limitado nga tawhanong hunahuna. Imbes epokus sa Trinidad ang hunahuna, maningkamot kita sa pag-pokus sa kahangturan ug pagkadaku, ug ang pagkahimaya sa Dios. vNapakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat: “Pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkatulugkaron sa iyang kaalam ug kahibalo! Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa Kasulatan:"Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya?” (Mga Taga-Roma 11:33-34)”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa Trinidad?
© Copyright Got Questions Ministries