settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa legal nga panagbulag o diborsiyo ug pagminyo pag-usab?

Tubag


Una sa tanan, bisan sa unsa nga paagi nga ang usa ka tawo naglantaw sa isyu sa diborsiyo kini importante kaayo nga sundon kon unsa ang giingon saDios diha sa basahon sa Malaquias 2: 16a “Kay gidumtan ko ang pagbinulagay, nagaingon si Jehova, ang Dios sa Israel,”. Sumala sa Bibliya, ang plano sa Dios alang sa kaminyoon mao ang mag-uban sa tibuok nga kinabuhi. “Tungod niana, dili na sila duruha kondili usa. Busa, ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila."(Mateo 19:6). Ang Dios nakasabut nga ingon sa mga kaminyoon tali sa duha ka mga makasasala nga mga tawo, ang diborsiyo mahimo nga mahitabo. Sa Daang Tugon, ang Dios nagbutang sa pipila ka mga balaod sa pagpanalipod sa katungod sa mga tawo nga mopailawom sa diborsiyo, ilabi na sa mga kababayen-an (Deuteronomio 24: 1-4). Si Jesus mipasabut og maayo nga ang maong mga balaod gihatag tungod sa kagahi sa kasingkasing sa tawo, ug kini dili tungod kay ang orihinal nga kabubut-on sa Dios (Mateo 19: 8).

Ang kontrobersiya nga ang diborsiyo ug pagminyo pag-usab ang gitugotan diha sa Bibliya mao ang nakagamot sa gisulti ni Jesus diha sa Mateo 5: 32 ug 19: 9. Ang pulong "gawas sa pagpanapaw" mao lamang ang pulong diha sa Kasulatan nga ang Dios sa klaro nga gitugotan sa diborsyo ug sa pagminyo pag-usab. Daghan nakasabot sa ingon nga "gawas nga pulong" nga nagpasabut sa "pagpanapaw" sa panahon nga pagsabot pa lamang sa kaminyoon.Sa Hudiyo nga kultura, ang mga babaye ug mga lalaki maghunahuna magtiayon bisan kon sila lang miuyon nga magminyo. Ang Imoralidad lamang sa panahon sa usa ka "pagsabut sa kaminyoon" tulbok nga mahimong igo nga hinungdan sa diborsiyo. Apan, ang Griego gihubad ang pulong nga "pagpanapaw" nga usa ka pulong nga nagpasabot sa bisan unsa nga dagway sa sekswal nga imoralidad.Kini mahimo nga nagpasabot nga ang pakighilawas, prostitusyon ug uban pa. Posible nga giingon ni Jesus nga gitugotan ang diborsiyo kon sila mahitabo sa seksuwal nga imoralidad. Ang sekswal nga relasyon mao ang igo nga gidaghanon, ug importante nga bahandi sa kaminyoon "Ang duha mahimong usa ka unod" (Genesis 2: 24, Mateo 19: 5, Mga Taga-Efeso 5: 31). Busa, ang pagkadili-masinugtanon o pagsupak sa maong mga probisyon pinaagi sa sekswal nga relasyon gawas sa kaminyoon mahimo nga igo hinungdan sa diborsiyo.Anaa usab sa hunahuna ni Jesus an isyu sa pagminyo pag-usab niini nga parapo. Ang parapo "ug magminyog lain" (Mateo 19:9) nagpakita nga ang diborsiyo ug pagminyo pag-usab ang gitugotan kon sila ginsakopan sa "gawas nga parapo". Kini importante nga hinumduman nga walay sala lamang sa partido angg gitugotan lamang sa pagminyo pag-usab. Bisan tuod nga wala kini giignon sa mga teksto nga ang pagtugot sa pagminyo pag-usab human sa diborsiyo tungod kay sa kaluoy sa Dios ngadto sa usa ka tawo nga gihimoan ug sala, ug dili sa nagbuhat ug mga sekswal nga imoralidad.Mahimo nga adunay mga kahigayonan nga ang mga sad-an nga partido gitugotan nga magminyo pag-usab - apan ang ingon nga konsepto wala gitudlo sa niini nga teksto.Ang uban nakasabut sa 1 Mga Taga-Corinto 7: 15 mao ang lain nga rason nga nagtugot sa pagminyo pag-usab, kong ang dili matinohoon nga kapikas (lalaki) nga isalikway ang iyang asawa nga magtotoo (babaye) tungod sa hugot nga pagtuo sa ulahi.Apan, wala gihisgot sa giingon nga teksto ang pagminyo pag-usab,sa baylo niini nagasulti lamang nga ang usa ka magtotoo wala ginahatagan ug katungdanan nga ipadayon pa ang ilang pag-uban kon gusto na makigbulag sa iyang dili magtotoo nga asawa. Giingon pag-usab sa uban nga ang pag-abusar (sa asawa man o sa anak) mao ang igo nga rason alang sa diborsiyo bisan pa nga kini wala nahisulat diha sa Bibliya.Mahimo nga sama niini nga kaso, apan dili gihapon maayo nga tikang nga himuon ang us aka butang nga wala direkta gisulti sa Pulong sa Diyos. Usahay bisan pa sa kamatuoran nga bisan unsa ang gipasabut sa "pagpanapaw", kini mao ang dili igo nga rason alang sa diborsiyo, ug dili kinahanglan alang sa diborsiyo. Bisan tuod ang pagpanapaw mao ang nahimo, makakat-on gihapon sa pagpasaylo ang asawa pinaagi sa grasya sa Dios ug sa pagtukod pag-usab sa ilang mga kinabuhi sugod sama sa bana ug sa asawa.

Kita gipasaylo sa Dios. Mahimo nato nga sundon ang ehemplo sa Dios ug pasayloon ang sala sa pagpanapaw (Mga Taga-Efeso). Apan, sa daghan nga mga higayon, ang mga dili mahinulsulon nga bana ug sa gihapon nagpadayon sekswal nga imoralidad. Sa niini nga higayon mahimong nga gamiton ang giingon sa Mateo 19: 9. Daghan usab gusto nga makahimo sa pagminyo pag-usab human sa diborsyo ug wala sila motan-aw sa posibilidad nga ang kabubut-on sa Dios diha kanila magpabilin nga dili minyo. Usahay ginatawag sa Dios ang usa ka tawo nga magpabilin nga walay asawa aron dili mabahin ang iyang atensiyon (Mga Taga-Corinto 7:32-35).Ang pagminyo pag-usab human sa diborsyo mamahimo nga pilian sa pipila ka higayon, apan dili pasabot nga kini nalang ang mahimo nga pilian.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa legal nga panagbulag o diborsiyo ug pagminyo pag-usab?
© Copyright Got Questions Ministries