settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang panglanataw sa Kristiyano sa paghikog? Unsa ang ginasulti sa Bibliya mahitungod sa paghikog?

Tubag


Sumala sa Bibliya, kon ang usa ka tawo maghikog dili kini mao ang sukdanan kon makasulod sa langit o dili. Kon ang usa ka dili magtotoo maghikog, naghimo lamang siya nga padalion ang iyang pag-adto sa impyerno.Bisan pa, ang tawo nga naghikog mahimo nga maadto sa impyerno dili tungod kay siya nagpakamatay apan kay tungod kay wala siya magtagad sa iyang kaluwasan nga gihatag ni Cristo. Ang Bibliya naghisgot sa upat ka piho nga mga tawo nga naghikog: Saul (1 Samuel 31:4), si Achitophel (2 Samuel 17:23), si Zimri (1 Hari 16:18), ug si Judas (Mateo 27:5). Matag usa kanila dili maayo, pamatasan sa mga yawa, ug makasasala nga tawo. Giisip sa Bibliya nga ang paghikog gisama sa pagpatay ug tawo – kay kini mao ang pagpatay sa kaugalingon. Ang Dios lamang ang kinahanglan modesisyon kon kanus-a o sa unsang pamaagi mamatay ang usa ka tawo. Kon ikaw magadesisyon niini ug gibutang kini ngadto sa imong kaugalingon nga mga kamot, sumala sa Bibliya, kini mao ang usa ka pagbiay-biay sa Dios.

Unsa ang gisulti sa Bibliya sa usa ka Kristohanon nga naghikog? Wala ako magtuo kon ang usa ka Kristohanon maghikog mahimo nga mawad-an ug kaluwasan ug maadto siya sa impyerno. Gitudlo sa Bibliya na sa diha nga ang tawo hugot nga nagatoo kang Jesukristo, siya luwas na ug dili na malalag (Juan 3:16) Sumala sa Bibliya, ang mga Kristohanon mahibalo nga walay pagduha-duha nga sila adunay kinabuhi nga dayon gihapon. “Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon.” (1 Juan 5:13).Walay bisan kinsa ang makabulag sa us aka Kristohanon diha sa gugma sa Dios! “Kay masaligon ako nga walay kamatayon, o kinabuhi, o mga manolunda, o mga punoan, o mga butang karon, o mga butang umalabut, o mga gahum,o kahabugon, o giladmon, o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan, nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.” (Mga Taga-Roma 8:38-39).”

Kon walay linalang ang makabulag sa usa ka Kristohanon sa gugma sa Dios, bisan pa ang usa ka Kristohanon nga naghikog mahimo nga gikonsiderar man nga “linalang”, mao nga bisan ang paghikog dili makabulag kaniya sa gugma sa Dios. Namatay si Jesus aron ang tanan nato nga mga sala..ug kon ang usaka tinood nga Kristohanon nagpakamatay tungod sa pag-atake sa kaaway ug kaluya sa espiritwal, bisan ang sala na to ang gikamatay ni Jesus. Wala ko gasulti na ang paghikog dili us aka seryuso nga sala diha sa Dios.Ingon sa Bibliya, ang paghikog usa ka pagpatay, kini permanente nga mali. Apan aduna akoy seryuso nga pagduha-duha kon tinuod ba gayud ang hugot nga pagtoo sa bisan kinsa nga naga-angkon nga siya Kristohanon apan maghikog. Walay bisan unsa nga paagi aron tagaan ug rason ang gihimo nga sala sa bisan kinsa bisan pa ang us aka kristohanon nga mipatay sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Ang mga Kristohanon gitawag aron ihatag ang ilang kinabuhi alang sa Dios – and desisyon kon kanus-a sila mamamatay mao ang desisyon nga sa Dios lamang.Ang maayo nga paagi aron ihulagway ang paghikog para sa usa ka Kristohanon mao ang basahon sa Ester. Sa nasod sa Persya, adunay silay balaod na ang bisan kinsa ang muduol sa hari na wala giimbitar mamahimo nga pagapatyon gawas kon itutok niya ang iyang baston kanimo alang sa timaan nga pagdawat ug kalooy. Ang paghikog para sa us aka Krisohanon susama sa gipugos nimo nga magpaduol sa hari sa baylo nga maghulat nga tawgon ikaw. Igatutok niya ang baton niya kanimo, ug kaluy-an ka, apan siya wala nalipay sa imong gihimo. Bisan kini dili gayud nakahulagway sa paghikog sa usa ka Kristohanon, ang 1 Mga Taga-Corinto mamahimo nga makahulagway kon unsa ang mahitabo sa usa ka Kristohanon nga naghikog.; “ …apan siya maluwas, bisan nga daw nag-agi siya latas ug kalayo.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang panglanataw sa Kristiyano sa paghikog? Unsa ang ginasulti sa Bibliya mahitungod sa paghikog?
© Copyright Got Questions Ministries