Ginaabi-abi namo kamo dinhi sa Cebuano nga badbad sa www.GotQuestions.org!Mga tubag sa mga pangutana bahin sa Bibliya


Gikasubo namo nga sa pagka-karon dili pa namo mahatagan ug pagtagad ang mga pangutana sa pinulongang Cebuano. Kon makasulat ug makabasa kamo ug Ingles, mahimo ninyong ipadala ang inyong mga pangutana sa -https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Makita sa ubos ang mga topiko nga anaa sa pinulongang Cebuano:


Ang Maayong Balita

Aduna bay Kinabuhing Walay Katapusan?

Unsaon nako pag-angkon ang kapasayloan gikan sa Dios?

Unsay buot ipasabot sa pagdawat kang Jesus ingon nga kaugalingon nga Manluluwas?

Unsa ang pamaagi sa kaluwasan?

Unsa ang Cristohanon?

Aduna pa bay kinabuhi pagkahuman sa kamatayon?

Ako usa ka Muslim, nganong kinahanglan pa man mahimong Cristiyano?

Si Jesus ba mao ang dalan aron makasulod sa langit?

Unsa ang mga laray sa Biblia mahitungod sa pamaagi sa kaluwasan diha sa libro ng mga taga Roma?

Unsa ang pag-ampo sa usa ka makasasala?

Unsa ang upat nga kamatuorang espiritwal?

Unsa man ang Relihiyon para Kanako?

Unsaon nako pagsiguro nga makaadto ko sa langit kon mamatay ako?

Unsaon nga mahimo akong matarong sa panan-aw sa Dios?

Unsa’y pasabot sa gipakatawo pag-usab?

Misalig na ako kang Jesus…karon unsay sunod?


Mahinungdanon kaayo nga mga pangutana

Anaa bay Dios? Aduna ba’y kamatuoran sa pagkaanaay Dios?

Kinsa si Jesu-Cristo?

Dios ba si Jesus? Miangkon ba si Jesus nga Dios Siya?

Ang gisimbang Dios ba ng mga Muslim ug Kristiyano parehas lang?

Ang Kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat?

Ang pagka-Dios ba ni Cristo Nakasulat sa Bibliya?

Kinahanglan pa bang sundon sa mga Kristiano ang balaod sa Daang Kasabotan?

Tinuod ba nga ang Bibliya Pulong sa Dios?

Unsa ang mga Kinaiyahan sa Dios? Unsay sama ang Dios?

Unsa ba ang Kristiyanismo ug ang Gituohan sa mga Kristohanon?

Unsa Gayod ang Kahulogan sa Kinabuhi?

Unsaon nako Pagmadaugon sa mga Sala sa Kinabuhing Kristiyano?

Nganong dili ako angay nga Maghikog?
Mga Pangutana nga Kasagarang Ginapangutana

Unsay mahitabo human sa kamatayon?

Nakasulat ba sa Bibliya nga dili na mawala ang kaluwasan bisan kanus-a?

Kung nakasinati na ug kaluwasan, luwas naba hangtod sa kahangtoran?

Kon dawaton nako ang Kristiyanismo, isalikway ko sa akong pamilya ug biay-biayon sa katilingban nga akong gilihukan. Unsa akong buhaton?

Unsa ang panglanataw sa Kristiyano sa paghikog? Unsa ang ginasulti sa Bibliya mahitungod sa paghikog?

Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa Trinidad?

Unsa kaimportante ang bautismo sa usa ka Kristohanon?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa paghatag sa ika-pulo sa mga Kristohanon?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa legal nga panagbulag o diborsiyo ug pagminyo pag-usab?

Angay bang mangalagad isip pastor/magwawali ang mga babaye?

Unsay gisulti sa Bibliya mahitungod sa pag-inom ug bino? Sala ba kini para sa Kristohanong moinom niini?

Unsay gisulti sa Bibliya bahin sa pagpabutang ug patik ug aritis sa lawas?

Unsa ba ang giingon sa Bibliya bahin sa pagsugal? Sala ba ang pagsugal?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighiusa sa laing kaliwat?

Asa man si Hesus niadtong tulo ka adlaw tunga-tunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab?

Unsa ba ang pagsulti sa lain-laing mga pinulongan?

Ang mga mananap nga giatiman maadto ba sa Langit? Ang mga mananap nga giatiman aduna bay kalag?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga dinosaur? Aduna bay dinosaur diha sa Bibliya?

Kinsa ang asawa ni Cain? Ang asawa ba ni Cain mao ang iyang igsoon nga babaye?

Unsa ang gisulti sa Bibliya bahin sa pagkabayot? Ang pagkabayot ba sala?

Masturbation - sala ba kini matud sa Bibliya?
Mga tubag sa mga pangutana bahin sa Bibliya