Mga Pangutana Mahitungod sa Diyos


Anaa bay Dios? Aduna ba’y kamatuoran sa pagkaanaay Dios?

Unsa ang mga Kinaiyahan sa Dios? Unsay sama ang Dios?

Unsay gitudlo sa Bibliya bahin sa Trinidad?

Nganong itugot sa Diyos nga mahitabo ang mga dautang butang sa mga maayung tawo?

Gihimo ba sa Diyos ang dautan?

Nganong ang Diyos lahi kaayo sa Daang Tipan kon itandi Siya sa Bag-ong Tipan?

Unsa may buot ipasabot nga ang Diyos gugma?

Ang Diyos ba nakigsulti pa gihapon kanato karon?

Kinsay nagbuhat sa Diyos? Asa man gikan ang Diyos?

Tinuod ba ang Diyos?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Diyos