Mga Pangutana Mahitungod sa Bibliya


Tinuod ba nga ang Bibliya Pulong sa Dios?

Giunsa ug kanus-a ang kanon sa Bibliya natingub pagtigum?

Nasudlan ba ang Bibliya sa kasaypanan, kasumpakian, ug kasungian?

Unsay buot ‘pasabot nga ang Bibliya inspirado?

Ang Bibliya ba may kalabotan pa karon?

Unsay hustong paagi sa pagtuon og Bibliya?

Nganong kinahanglan natong magbasa sa Bibliya/magtoon sa Bibliya?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Bibliya