Mga Pangutana Mahitungod sa Paglalang


Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kamugnaan batok anaswagan (ebolusyon)?

Nagkasumpaki ba ang pagtuo sa Diyos ug ang siyensiya?

Unsa man ang Teyorya sa Maalamong Disenyo?

Unsa ang edad sa kalibotan? Unsa ang pangidaron sa kalibotan?

Ang lunop ni Noe ba tibuok kalibutan o lokal?

Nganong gibutang sa Diyos ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan didto sa Tanaman sa Eden?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa mga dinosaur? Aduna bay dinosaur diha sa Bibliya?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Paglalang