Mga Pangutana Mahitungod sa Kaminyoon


Unsay giingon sa Kasulatan bahin sa kaminyoon?

Pagpalungtad sa kaminyoon-unsa ang yawe?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa legal nga panagbulag o diborsiyo ug pagminyo pag-usab?

Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighiusa sa laing kaliwat?

Usa ko ka bulag gikan sa kaminyoon. Mahimo bang magminyo pag-usab kon sumala sa Kasulatan?

Unsa ang gitugot nga buhaton sa Kristohanong magtiayon, diha sa pagpakighilawas?

Ang asawa ba kinahanglan magpasakop sa iyang bana?

Unsay giingon sa Kasulatan mahitungod sa Kaminyoon sa Bayot/Kaminyoon sa Samang Katawohon?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Kaminyoon