Mga pangutana mahitungod sa iglesia


Unsa ang iglesia?

Unsay katuyoan sa iglesia?

Unsa kaimportante ang bautismo sa usa ka Kristohanon?

Unsay kamahinungdanon sa Panihapon sa Ginoo/Kristohanong Kaambitan?

Nganung mahinungdanon ang pagtambong sa simbahan?

Unsa mang adlawa ang Igpapahulay, Sabado ba o Domingo?

Nganong angay man nakong tuohan ang organisadong relihiyon?

Angay bang mangalagad isip pastor/magwawali ang mga babaye?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga pangutana mahitungod sa iglesia