Mga Pangutana Mahitungod sa mga Manolunda ug Demonyo


Unsa may pamahayag sa Bibliya mahitungod sa mga manulonda?

Unsa may gisulti sa Bibliya mahitungod sa mga demonyo?

Kinsa si Satana?

Unsa may ikasulti sa Bibliya mahitungod sa giyawaan?

Mahimo bang mayawaan ang usa ka Kristohanon?

Kinsa kadtong mga anak nga lalaki sa Dios ug mga anak nga babaye sa tawo sa Genesis 6: 1-4?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa mga Manolunda ug Demonyo