Mga Pangutana Mahitungod sa Pagpakigrelasyon


Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon?

Angay ba sa usa ka Kristohanon manguyab o maminyo sa dili Kristohanon?

Unsay giingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpanguyab / pagpangulitawo?

Unsaon nako pagpangandam sa akong kaugalingon alang sa kaminyoon?

Asa kutob ang angayng panagsuod sa dili pa ang kaminyoon?

Sayop ba nga mag-ipon ang magkapares sa dili pa magminyo?

Unsaon nako pagkahibalo kung ako nahigugma?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Pagpakigrelasyon