Mga Pangutanan Mahitungod kang Hesu Kristo


Kinsa si Jesu-Cristo?

Dios ba si Jesus? Miangkon ba si Jesus nga Dios Siya?

Ang pagka-Dios ba ni Cristo Nakasulat sa Bibliya?

Aduna ba gayuy Hesus?

Unsay buot ipasabot nga Si Hesus Anak sa Diyos?

Ang pagkabanhaw ban ni Hesu Kristo tinuod?

Nganong mahinungdanon kaayo ang birhen nga pagpakatawo?

Sa pagka-Biyernes ba gilansang si Hesus?

Si Hesus ba miadto sa impiyerno tungatunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw?

Asa man si Hesus niadtong tulo ka adlaw tunga-tunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutanan Mahitungod kang Hesu Kristo