settings icon
share icon

Mga Pangutanan Mahitungod kang Hesu Kristo

Kinsa si Jesu-Cristo?

Dios ba si Jesus? Miangkon ba si Jesus nga Dios Siya?

Ang pagka-Dios ba ni Cristo Nakasulat sa Bibliya?

Aduna ba gayuy Hesus?

Unsay buot ipasabot nga Si Hesus Anak sa Diyos?

Ang pagkabanhaw ban ni Hesu Kristo tinuod?

Nganong mahinungdanon kaayo ang birhen nga pagpakatawo?

Sa pagka-Biyernes ba gilansang si Hesus?

Si Hesus ba miadto sa impiyerno tungatunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw?

Asa man si Hesus niadtong tulo ka adlaw tunga-tunga sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw pag-usab?

Posible ba nga nakasala si Hesus? Kung dili Siya makahimo pagpakasala, unsaon man Niya nga makahimo ug ‘simpatiya sa atong mga kahuyangon’ (Hebreo 4:15)? Kung dili Siya makasala, unsa pa mang ang gamit (punto) sa pagtintal?

Nganong ang Talaan sa Kagikanan ni Hesus sa Magteo ug sa Lucas hilabihan ka nagkalahi?

Unsa man ang hipostaticong panaghiusa? Sa unsang paagi nga si Hesus nahimong Dios ug Tawo sa managsamang higayon?

Minyo ba si Hesus?

Kung si Hesus Dios, nganong moampo pa man Siya sa Dios? Naga-ampo ba si Hesus sa Iyang kaugalingon?

Aduna bay mga igsoong lalaki ug babaye si Hesus?

Nganong kinahanglan man nga mosinati si Hesus ug hilabihang pag-antus?

Unsa may buot pasabot nga si Hesus maoy Karnero sa Dios?

Asa man sa Daang Tipan nahisgotan si Kristo?

Unsay buot ipasabot nga si Hesus Anak sa Tawo?

Nganong gipadala man sa Dios si Hesus sa takna nga Iyang gitakda? Nganong dili man sa sayo pa niana? Nganong dili man ulahi sa gikatakda?

Nganong kinahanglan nga motuo ko sa pagkabanhaw ni Kristo?Balik sa home page sa Cebuano

Mga Pangutanan Mahitungod kang Hesu Kristo
© Copyright Got Questions Ministries