Mga Pangutana Mahitungod sa Kristohanong Kinabuhi


Unsa ang Cristohanon?

Unsaon nako pagkahibalo sa kabubot-on sa Diyos sa akong kinabuhi?

Unsaon nako Pagmadaugon sa mga Sala sa Kinabuhing Kristiyano?

Kristohanong pagpuasa - unsay gisulti sa Kasulatan?

Unsaon nako pag-ebanghelyo sa akong mga kahigalaan ug panimalay nga dili sila masilo o dili sila maabog palayo?

Unsaon nako pagpasaylo kadtong nakasala kanako?

Unsa ang espirituhanong pagtubo?

Unsa ang gisulti sa Kasulatan mahitungod sa espirituhanong pakiggubat?

Unsaon nato pag-ila sa tingog sa Dios?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Kristohanong Kinabuhi