Mga Pangutana Mahitungod sa Langit ug Impiyerno


Aduna pa bay kinabuhi pagkahuman sa kamatayon?

Unsay mahitabo human sa kamatayon?

Unsa ang bag-ong kalangitan ug bag-ong kalibutan?

Tinuod ba ang impyerno? Ang impyerno ba walay katapusan?

Unsa ang Paghukom sa Dakung Puti nga Trono?

Unsa ang Lingkoranang Hukmanan ni Kristo?

Makita ba nato ug mailhan ang atong mga higala ug mga sakop sa panimalay sa langit?

Makahimo ba ang mga tawo sa langit ug tan-aw dinhi sa yuta ug makakita kanato nga ania pa sa kalibutan?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Langit ug Impiyerno