Gihan-ay nga mga Biblikanhong Pangutana


Unsay ginaingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagpunit?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagdumala sa imong panalapi?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagpang-ayo?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa silot sa kamatayon/pinaka-dakong kastigo?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kagul-anan (depresyon)?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa gubat?


Balik sa home page sa Cebuano
Gihan-ay nga mga Biblikanhong Pangutana