Mga Pangutana Mahitungod sa Sala


Unsa ang pag-ampo sa usa ka makasasala?

Unsaon nako Pagmadaugon sa mga Sala sa Kinabuhing Kristiyano?

Unsa ang kahulugan sa sala?

Unsaon nako pagkahibalo kung ang usa ka butang sala?

Unsa ang pito ka mga makamatay nga sala?

Ang tanan bang mga sala tumbas alang sa Dios?

Unsay ginaingon sa Kasulatan mahitungod sa pornograpiya?

Unsa ang Kristohanong panglantaw sa pagpanigarilyo?

Unsay gisulti sa Bibliya mahitungod sa pag-inom ug bino? Sala ba kini para sa Kristohanong moinom niini?

Unsay gisulti sa Bibliya bahin sa pagpabutang ug patik ug aritis sa lawas?

Unsa ba ang giingon sa Bibliya bahin sa pagsugal? Sala ba ang pagsugal?

Unsa ang gisulti sa Bibliya bahin sa pagkabayot? Ang pagkabayot ba sala?

Masturbation - sala ba kini matud sa Bibliya?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Sala