Mga Pangutana Mahitungod sa Pag-ampo


Unsa ang pag-ampo sa usa ka makasasala?

Nganong mag-ampo?

Unsa ang “Amahan Namo” ug kinahanglan ba kitang mag-ampo niini?

Unsay buot ipasabut nga mag-ampo sa ngalan ni Jesus?

Unsaon nako nga matubag ang akong mga pag-ampo sa Dios?

Madawat ba nga magbalikbalik ug ampo sa mao rang butang?

Mahinungdanon ba ang hiniusang pag-ampo?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Pag-ampo