Mga Pangutana Mahitungod sa mga Pagpili sa Kinabuhi


Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa usa ka Kristohanon nga misulod sa pagkautang?

Angay ba nga ang mga Kristohanon modangop sa mga doktor?

Angay bang magpaugnat ang Kristohanon?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa mga kiha/pagkiha?

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa usa ka Kristohanon nga nag-alagad sa kasundalohan?

Unsa ang giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kon unsaon pagpangita sa katuyoan sa kinabuhi?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa mga Pagpili sa Kinabuhi