settings icon
share icon
Kesyon

Ki enpòtans batèm kretyen an?

Repons


Batèm kretyen an se youn nan de òdonans Jezi te mete anplas pou legliz la. Jis anvan Monte Li nan syèl la, Jezi te di: "Ale, epi fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, ak Pitit la ak Sentespri a, moutre yo obeyi tou sa Mwen te kòmande nou. Sonje sa byen: Mwen avèk nou toulejou, jouk sa kaba" (Matye 28:19-20). Enstriksyon sa yo presize legliz la responsab pou anseye pawòl Jezi a, fè disip, ak batize disip sa yo. Bagay sa yo dwe fèt tout kote ("tout nasyon") jouk "nan fen tan an." Konsa, si pa gen lòt rezon, batèm lan gen enpòtans paske Jezi te òdone li.

Batèm la te pratike anvan fondasyon legliz la. Jwif nan tan lontan yo te batize pwozelit yo pou montre eta "geri" konvèti yo. Jan Batis te itilize batèm pou prepare wout ki menen kot Seyè a, li te egzije tout moun, pa sèlman moun lòt nasyon, pou yo batize paske tout moun bezwen tounen vin jwenn Bondye. Sepandan, Batèm Jan an, ki vle di repantans, se pa menm bagay ak batèm kretyen an, jan nou wè l nan Travay 18:24-26 ak 19:1-7. Batèm kretyen an gen yon siyifikasyon pi fon.

Batèm lan dwe fèt nan non Papa a, Pitit la, epi Sentespri an—se sa ki fè li yon batèm "Kretyen." Se atravè òdonans sa a yon moun jwenn aksè nan kominote fratènèl legliz la. Lè nou sove, nou "batize" ak pouvwa Sentespri an nan Kò Kris la, ki se legliz la. Premye Korentyen 12:13 di, "Nou tout te batize ak yon Lespri pou nou ka fòme yon sèl kò—kit nou jwif oswa moun lòt nasyon, esklav oswa lib—e nou tout te resevwa yon sèl Sentespri pou nou bwè." Batèm nan dlo an se yon "rekonstriksyon" batèm apati Sentespri an.

Batèm kretyen an se mwayen ki pèmèt yon moun fè yon deklarasyon lafwa ak fidelite piblikman. Nan dlo batèm lan, yon moun di, san mo pa sot lan bouch li, "Mwen konfese lafwa m nan Kris la; Jezi te geri nanm mwen anba peche, e mwen gen kounye a yon lavi sanktifikasyon tounèf."

Batèm kretyen an montre, nan yon estil dramatik, lanmò a, antèman an, ak rezirèksyon Kris la. An menm tan an, li tou montre lanmò nou akoz peche ak lavi tounèf nan Kris la. Lè pechè a rekonèt Seyè Jezi a, li mouri nan peche (Women 6:11) epi li leve soti vivan ak yon lavi tounèf (Kolosyen 2:12). Plonje anba dlo an reprezante lanmò nan peche, epi soti anba dlo an reprezante gerizon, lavi sen an ki swiv delivrans lan. Women 6:4 mete l nan fason sa a: "Nou te antere ak li atravè batèm lan nan lanmò pou nou ka, menm jan Kris te leve soti nan lanmò atravè laglwa Papa a, nou menm tou nou ka viv yon lavi tounèf."

Tou senpleman, batèm lan se yon temwayaj deyò de yon chanjman ki fèt anndan nan lavi yon kwayan. Batèm kretyen an se yon zak obeyisans bay Seyè a apre delivrans; byenke batèm lan asosye ak delivrans, li pa yon egzijans pou ou sove. Bib la montre nan anpil kote lòd evènman yo se 1) yon moun mete konfyans li nan Seyè Jezi a epi 2) li batize. Nou wè sekans sa a nan Travay 2:41, "Moun ki te aksepte mesaj [Pyè an] te batize" (gade tou Travay 16:14-15).

Yon nouvo kwayan nan Jezikri ta dwe vle batize pi vit posib. Nan Travay 8 Filip pale enik Etyopyen an de "bon nouvèl sou Jezi," epi, "otan yo te ap vwayaje sou wout la, yo rive nan yon dlo epi enik lan di, 'Gade, men dlo. Kisa ki ka anpeche m batize?'" (Vèsè 35-36). Touswit, yo te kanpe cha a, Filip batize nonm sa a.

Batèm montre idantifikasyon yon kwayan ansanm ak lanmò, antèman, ak rezirèksyon Kris la. Tout kote levanjil lan preche e kote moun yo atire nan lafwa Kris lan, yo dwe batize.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ki enpòtans batèm kretyen an?
© Copyright Got Questions Ministries