settings icon
share icon

Přehled Nového zákona

Nový zákon se dělí na pět částí: evangelia (Matouš až Jan), historie (kniha Skutků), Pavlovy epištoly (Římanům až Filemonovi), obecné epištoly (Židům až Juda), a proroctví (kniha Zjevení). Nový zákon byl sepsán v období zhruba 45 n. l. až 95 n. l. Nový zákon byl napsán takzvanou koiné řečtinou (běžná řečtina, užívaná jako každodenní jazyk prvního století našeho letopočtu).

Evangelia nám podávají čtyři rozdílné, ale nikoliv protikladné, pohledy na narození, život, službu, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Evangelia dokazují, že Ježíš byl oním zaslíbeným Mesiášem Starého zákona, a pokládají základy k učení pro zbytek Nového zákona. Kniha Skutků přináší popisy skutků Ježíšových apoštolů, tedy lidí, které Ježíš vyslal do světa, aby zvěstovali dobrou zprávu o spasení. Skutky popisují počátky církve a její rychlý růst v prvním století našeho letopočtu. Pavlovy epištoly, které napsal apoštol Pavel, jsou dopisy konkrétním církvím – popisují oficiální křesťanskou nauku i praxi, která by z oné nauky měla vyplývat. Obecné epištoly doplňují Pavlovy epištoly a poskytují nám dodatečné učení a praxi. Kniha Zjevení je proroctvím o událostech konce časů.

Přehled Nového zákona je velmi náročným a prospěšným studiem. Nový zákon nás seznamuje s Ježíšovou smrtí na kříži, kterou za nás podstoupil – a jak bychom s Jeho smrtí měli sami za sebe naložit i my. Nový zákon se soustředí na poskytnutí pevného křesťanského učení, spolu s praktickými výsledky, které by z toho učení měly plynout. Níže naleznete odkazy na souhrny různých knih Nového zákona. Upřímně doufáme, že naše přehledy Nového zákona vám prospějí a pomohou ke kráčení s Kristem.

EnglishEvangelium Matouše

Evangelium Marka

Evangelium Lukáše

Evangelium Jana

Kniha Skutků

Kniha Římanům

Kniha 1. Korintským

Kniha 2. Korintským

Kniha Galatským

Kniha Efeským

Kniha Filipským

Kniha Koloským

Kniha 1. Tesalonickým

Kniha 2. Tesalonickým

Kniha 1. Timoteus

Kniha 2. Timoteus

Kniha Titus

Kniha Filemon

Kniha Židům

Kniha Jakub

Kniha 1. Petr

Kniha 2. Petr

Kniha 1. Jan

Kniha 2. Jan

Kniha 3. Jan

Kniha Juda

Kniha Zjevení


Návrat na českou Domovskou stránku

Přehled Nového zákona
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries