settings icon
share icon

Kniha 2. Petr

Autor: 2. Petr 1:1 konkrétně označuje za autora knihy apoštola Petra. Petrovo autorství knihy 2. Petr bylo zpochybňováno víc než autorství jakékoliv jiné knihy Nového zákona. Otcové rané církve ale neshledali nejmenší důvod k tomu, aby Petrovo autorství odmítli. Ani my nemáme žádný dobrý důvod k tomu, abychom Petra neviděli jako autora.

Doba vzniku: Kniha 2. Petr byla napsána ke konci Petrova života. Protože byl Petr zabit v Římě za vlády císaře Nera, k jeho smrti muselo dojít před rokem 68 n. l. Knihu 2. Petr napsal proto velmi pravděpodobně mezi lety 65 a 68 n. l.

Účel knihy: Petr byl znepokojen tím, že do církví začínají pronikat falešní učitelé. Povolává proto křesťany k tomu, aby rostli, a sílili ve víře, aby dokázali šířící se kacířství rozeznat a bránit se mu. Petr klade silný důraz na autentičnost Božího Slova a na jistý návrat Pána Ježíše.

Klíčové verše: 2. Petr 1:3-4, „Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.“

2. Petr 3:9, „Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“

2. Petr 3:18, „Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen.“

Klíčovým slovem je zde poznání; spolu s příbuznými slovy se v knize 2. Petr nachází alespoň 13. krát.

Stručné shrnutí: Petr věděl, že se jeho čas krátí (2. Petr 1:13-15), a že církve čelí bezprostřednímu nebezpečí (2. Petr 2:1-3), a vyzývá čtenáře, aby se upamatovali (2. Petr 2:1-3) a burcovali si mysl (2. Petr 3:1-2), a aby si připomínali jeho učení (2. Petr 1:15). Vyzývá věřící, aby vyzráli ve víře, a to tím, že k ní přidají další křesťanské ctnosti, a stanou se tak účinnější a produktivnější ve svém poznání Ježíše Krista (2. Petr 1:5-9). Jako autority víry se předkládají autoři jak Starého, tak Nového zákona (2. Petr 1:12-21, 3:2, 3:15-16). Petr toužil po tom, aby byli silní ve víře, a obstáli před falešnými učiteli, kteří se vplížili do církve a ovlivňovali ji k její škodě. Petr je obžalovává, a popisuje jejich chování, soud, i charakteristické vlastnosti (2. Petr, 2. kapitola), a také to, jak se vysmívají Pánovu druhému příchodu (2. Petr 3:3-7). Petr vyučuje tomu, že pro křesťany je druhý příchod podnětem k životu ve svatosti (2. Petr 3:14). Po posledním varování je Petr znovu vybízí, aby rostli v milosti a poznání svého Pána a Spasitele Ježíše Krista. Dopis uzavírá slovem chval Pána a Spasitele (2. Petr 3:18).

Souvislosti: Při své obžalobě falešných proroků Petr opakuje zásadní téma Starého zákona, které muselo být jeho čtenářstvu velice blízké. Mnozí z prvních křesťanů byli obrácení Židé, kteří byli zběhlí v zákoně a v prorocích. Když Petr ve 2. Petrovi 1:19-21 mluví o „slovech proroků“, odsuzuje falešné proroky a zároveň ujišťuje čtenáře, že praví proroci byli puzeni Duchem svatým kteří skrze ně mluvil (2. Samuelova 23:2). Stejně silně kritizoval falešné proroky i Jeremiáš, když se ptá „Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež?“ (Jeremiáš 23:26). Je zřejmé, že stejní klamaví falešní učitelé, kteří zamořovali Boží lid ve Starém i v Novém zákoně, jsou mezi námi i dnes, a Petrova druhá epištola je tedy pro nás stejně platná dnes, jako byl před 2000. lety.

Praktické uplatnění: Jako křesťané ve 21. století jsme Pánovu návratu jistě blíže, než křesťané v prvním století, kterým byla epištola napsána. Zralí křesťané jsou si vědomi toho, že mnozí šarlatáni se prostřednictvím televize a jiných hromadných sdělovacích prostředků předvádí jako praví křesťanští vůdcové, a že nezralí křesťané jsou svedeni jejich šarlatánstvím a falešným výkladem Písem. Všichni znovuzrození křesťané by měli být tak pevně zakotveni ve Slovu, aby rozeznali pravdu od bludu.

Pokud ve svých životech použijeme stejný recept k růstu, který nám dává Petr (2. Petr 1:5-11), nám zajistí bohatou odměnu a „přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista“ (2. Petr 1:10-11). Naše víra je a vždy bude založena na tom samém Božím Slovu, které kázal Petr. EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha 2. Petr
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries