settings icon
share icon

Kniha Juda

Autor: Juda 1 označuje jako autora knihy Juda Judu, Jakubova bratra. Pravděpodobně je míněn Ježíšův nevlastní bratr Juda, protože Ježíš měl nevlastního bratra jménem Jakub (Matouš 13:55). Sám Juda se nepředstavuje jako Ježíšův bratr, a to patrně z pokory a úcty ke Kristu.

Doba vzniku: Kniha Juda je úzce spojena s knihou 2. Petr. Datum vzniku knihy Juda závisí na tom, zda Juda použil obsah knihy 2. Petr, nebo zda Petr použil obsah knihy Juda, když psal svou druhou epištolu. Kniha Juda byla napsána někdy v rozmezí let 60 a 80 n. l.

Účel knihy: Kniha Juda pro nás v dnešní době představuje velice důležitou knihu, protože byla napsána pro poslední časy, pro konec věku církve. Věk církve započal o dnu letnic v knize Skutků. Juda je jediná kniha, která je cele věnována velkému odpadnutí od víry. Juda píše, že zlé skutky jsou důkazem odpadání od víry. Vybízí nás, abychom o víru bojovali, protože mezi pšenicí je i koukol. V církvi jsou i falešní proroci a Boží svatý lid je v nebezpečí. Juda je malá, ale významná kniha, kterou se vyplatí studovat, a byla napsána pro křesťany i v dnešní době.

Klíčové verše: Juda 3: „Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým.“

Juda 17-19: „Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha.“

Juda 24-25: „Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – jedinému Bohu, našemu Spasiteli – jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.“

Stručné shrnutí: Podle verše 3 toužil Juda psát o našem spasení; téma nicméně změnil a hovoří i boji o víru. Víra, kterou zmiňuje, zahrnuje veškerou křesťanskou nauku, kterou Kristus učil, a kterou později převzali apoštolové. Juda varuje před falešnými učiteli (verše 4-16), a poté nám radí, jak být úspěšní v duchovní bitvě (verše 20-21). To je moudrost, kterou když v těchto posledních dnech přijmeme, dobře uděláme.

Souvislosti: Kniha Juda je plná odkazů na Starý zákon, včetně knihy Exodus (v. 5); Satanovu vzpouru (v. 6); Sodomu a Gomoru (v. 7); Mojžíšovu smrt (v. 9); Kaina (v. 11); Balaáma (v. 11); Koracha (v. 11); Enocha (verše 14-15); a Adama (v. 14). To, že Juda použil dobře známé historické příměry Sodomy a Gomory, Kaina, Balaáma a Koracha, připomnělo židovským křesťanům, jak nezbytná je opravdová víra a poslušnost.

Praktické uplatnění: Žijeme v jedinečné historické době a tato malá knížka nám může pomoct a připravit nás na nevýslovné výzvy, kterou život v časech konce bude představovat. Dnešní křesťané se musí mít na pozoru před falešnými naukami, které nás mohou tak snadno oklamat, pokud nejsme v Božím Slovu zběhlí. Musíme znát evangelium – abychom jej mohli chránit a bránit – a přijímat za skutečnost, že Ježíš je Pán, důkazem čehož je náš proměněný život. Skutečná víra se vždy odrazí na chování, které se bude podobat Kristu. Náš život v Kristu by měl být odrazem poznání, které máme v srdci, a které je založeno na autoritě Všemocného Stvořitele a Otce, který tuto víru proměňuje ve skutek. Teprve tehdy, když s Ním budeme mít hluboký osobní vztah, budeme Jeho hlas znát natolik, že budeme následovat pouze Jej.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Juda
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries