settings icon
share icon

Kniha 1. Timoteus

Autor: Knihu 1. Timoteovi napsal apoštol Pavel (1. Timoteovi 1:1).

Doba vzniku: Kniha 1. Timoteovi byla napsána mezi lety 62-66 n. l.

Účel knihy: Pavel napsal Timoteovi proto, aby jej povzbudil v jeho zodpovědném postavení, protože Timoteus dohlížel na práci církve v Efesu, a možná i v dalších místech provincie Asie (1. Timoteus 1:3). Tento dopis pokládá základ pro zřizování starších (1. Timoteus 3:1-7), a poskytuje vodítko pro ustanovování lidí do církevních úřadů (1. Timoteus 3:8-13). Kniha 1. Timoteovi je v podstatě manuál pro vedoucí, který se zabývá církevní organizací a správou.

Klíčové verše: 1. Timoteus 2:5, „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“

1. Timoteus 2:12, „Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše.“

1. Timoteus 3:1-2, „Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.“

1. Timoteus 4:9-10, „Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.“

1. Timoteus 6:12, „Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.“

Stručné shrnutí: Jedná se o první dopis, který Pavel Timoteovi napsal – Timoteus byl mladý pastor, který byl Pavlovi při jeho práci nápomocen. Timoteus byl Řek. Jeho matka byla Židovka a otec Řek. Pavel byl pro Timotea víc než učitel a vedoucí, byl mu jako otec a stejně tak i Timoteus byl pro Pavla jako vlastní syn (1. Timoteus 1:2). V úvodu dopisu Pavel Timoteovi nabádá Timotea, aby se měl na pozoru před falešnými učiteli a falešnými naukami. Většina dopisu je ale věnována tomu, jak má pastor jednat. Pavel dává Timoteovi pokyny k tomu, jak ctít Boha (kapitola 2) a jak pro církev vychovávat duchovně zralé vedoucí (kapitola 3). Většina dopisu se zabývá tím, jak se má pastor chovat, dále varováními před falešnými učiteli, a zodpovědností, jakou má církev vůči provinilým členům, vdovám, starším lidem a otrokům. Celou dobu nabádá Pavel Timotea k tomu, aby pevně stál, vytrval, a zůstal svému povolání věrný.

Souvislosti: Zajímavým spojením se Starým zákonem je v knize 1. Timoteovi Pavlova zmínka o starších církve, kteří si zasluhují „dvojí uznání“, a i v případě, že by byli obviněni z křivdy, by se jim mělo dostat patřičného respektu (1. Timoteovi 5:17-19). Deuteronomium 24:15, 25:4 a Leviticus 19:13 hovoří o tom, že dělníkovi, který odvedl svou práci, se musí zaplatit, co si zaslouží, a to bez prodlení. V určitých částech Mojžíšova zákona je zakotveno, že člověk může být obviněn teprve tehdy, když proti němu svědčí dva nebo tři svědkové (Deuteronomium 19:15). Křesťané židovského původu v církvích, o které Timoteus jako pastor pečoval, by si byli plně vědomi tohoto pojítka se Starým zákonem.

Praktické uplatnění: Pavel představuje Ježíše Krista jako prostředníka mezi Bohem a člověkem (1. Timoteus 2:5), Zachránce všech, kteří v Něj uvěří. On je Pánem církve a Timoteus Mu slouží tím, že o církev pečuje. V tom vidíme hlavní praktický přínos Pavlova prvního dopisu „synovi ve víře“. Pavel předává Timoteovi pokyny, které se týkají církevní nauky, církevního vedení a církevní správy. Tyto pokyny můžeme použít i dnes při řízení místních shromáždění. Stejně můžeme říct i to, že práce a služba pastora, požadavky na starší a požadavky na diákony a služebníky v církvi jsou stejně důležité a přiléhavé dnes, jako tomu bylo v Timoteových dnech. Pavlův první dopis Timoteovi vydá za instruktážní knihu o vedení, správě a pastýřské péči o místní církev. Pokyny, které jsou v tomto dopise obsaženy, se vztahují na každého vedoucího nebo i budoucího či možného vedoucího v Kristově církvi, a i dnes jsou stejně směrodatné, jako v Pavlových dnech. Tato kniha je praktická i pro ty, kteří nejsou povoláni k tomu, aby zastávali ve své církvi vedoucí místo. Každý Kristův následovník musí zápasit o víru a vyhýbat se falešnému učení. Každý následovník musí pevně stát a vytrvat. EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha 1. Timoteus
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries