settings icon
share icon

Kniha 1. Petr

Autor: 1. Petr 1:1 označuje za autora knihy apoštola Petra.

Doba vzniku: Kniha 1. Petr byla pravděpodobně napsána mezi lety 60 a 65 n. l.

Účel knihy: 1. Petr je Petrův dopis věřícím, kteří byli rozptýleni po celém starověkém světě a čelili těžkému pronásledování. Pokud bychom hledali někoho, kdo chápal, co znamená pronásledování, byl by to Petr. Ten byl bit, zastrašován, trestán a žalářován proto, že kázal evangelium. Věděl, co je zapotřebí k tomu, aby člověk vydržel, nezahořkl, neztratil naději, uchoval si víru a žil poslušný a vítězný život. Hlavním poselstvím dopisu je právě toto živé poznání naděje, která je v Ježíši, a Ježíš je příklad, kterého se máme držet.

Klíčové verše: 1. Petr 1:3, „Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých a povolal nás k živé naději.“

1. Petr 2:9, „Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“

1. Petr 2:24, „On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!“

1. Petr 5:8-9, „Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“

Stručné shrnutí: Přestože situace byla zoufalá a pronásledování tvrdé, Petr ukazuje, že se zároveň jedná o příležitost k radosti. Říká nám, abychom považovali za výsadu, když pro Krista trpíme, stejně jako Spasitel trpěl pro nás. V dopise se několikrát poukazuje na Petrovu osobní zkušenost s Ježíšem a na jeho kázání z knihy Skutků. Petr potvrzuje, že Satan je velký nepřítel každého křesťana, ale jistota Kristova budoucího návratu je pro nás důvodem k doufání.

Souvislosti: Petr byl dobře obeznámen se starozákonními předpisy a s prorockými knihami, což mu umožnilo vysvětlit různé starozákonní pasáže ve světle života a díla Mesiáše, Ježíše Krista. V 1. Petrovi 1:16 cituje z knihy Leviticus 11:44: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Předtím ale vysvětluje, že svatost nepochází z dodržování zákona, ale z milosti, která byla projevena všem těm, kdo věří v Krista (v. 13). Petr rovněž vysvětluje odkaz na „úhelný kámen“ z Izaiáše 28:16 a Žalmu 118:22 a poukazuje na to, že je to Kristus, kterého Židé odmítli svou neposlušností a nevírou. Další odkazy na Starý zákon mluví o bezelstném Kristu (1. Petr 2:22 / Izaiáš 53:9) a vybízejí ke svatému životu skrze Boží moc, která přináší požehnání (1. Petr 3:10-12; Žalm 34:12-16; 1. Petr 5:5; Přísloví 3:34).

Praktické uplatnění: Jistota věčného života je něco, co je dáno všem křesťanům. Jedním ze způsobů, jak se můžeme připodobnit Kristu, je účastnit se Jeho utrpení. To pro nás znamená snášet urážky a pohanění od lidí, kteří si z nás tropí posměšky a častují nás různými urážlivými přívlastky. V porovnání s tím, co pro nás na kříži vytrpěl Kristus, je to jako nic. Stůj si za tím, co znáš, čemu věříš a co je správné, a raduj se z toho, když ti chce svět nebo Satan ublížit. EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha 1. Petr
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries