settings icon
share icon

Kniha 1. Tesalonickým

Autor: 1. Tesalonickým 1:1 uvádí, že knihu 1. Tesalonickým napsal apoštol Pavel, pravděpodobně spolu se Silvanem a Timoteem.

Doba vzniku: Kniha 1. Tesalonickým byla napsána zhruba v roce 50 n. l.

Účel knihy: V církvi v Tesalonice vyvstaly určité nejasnosti, týkající se Kristova návratu. Pavel chtěl tyto nejasnosti svým dopisem vyjasnit. Píše církvi rovněž pokyny, jak žít svatě.

Klíčové verše: 1. Tesalonickým 3:5, „Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar.“

1. Tesalonickým 3:7, „Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila!“

1. Tesalonickým 4:14-17, „Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“

1. Tesalonickým 5:16-18, „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“

Stručné shrnutí: V prvních třech kapitolách mluví Pavel o tom, jak moc touží navštívit církev v Tesalonice, ale jak toho zatím nebyl schopen, neboť jim v tom Satan bránil (1. Tesalonickým 2:18), a jakou měl o církev Pavel starost a jak byl potěšen, když se doslechl, jak se jim dobře daří. Poté se za ně Pavel modlí (1. Tesalonickým 3:11-13). Ve 4. kapitole Pavel dává věřícím v Tesalonice pokyny, jak žít v Kristu Ježíši svatý život (1. Tesalonickým 4:1-12). Pokračuje potom vysvětlením určitých mylných výkladů, které se v církvi vyskytly. Vysvětluje jim, že lidé, kteří zemřeli v Kristu Ježíši, půjdou při Jeho návratu také do nebe (1. Tesalonickým 4:13-18; 5:1-11). Kniha je zakončena závěrečným souhrnem pokynů, týkajících se křesťanského života.

Souvislosti: Pavel Tesalonickým připomíná, že pronásledování, která zakoušejí od svých „krajanů“ (v. 2:15), tedy Židů, odmítajících Ježíše, jsou stejná, jaká prožívali starozákonní proroci (Jeremiáš 2:30; Matouš 23:31). Ježíš upozorňoval na to, že praví Boží proroci se vždy setkají s protivenstvím od bezbožných (Lukáš 11:49). V listu Tesalonickým jim tuto pravdu Pavel připomíná.

Praktické uplatnění: Tato kniha se dá uplatnit na mnoho různých životních situací. Nám, křesťanům, dává jistotu, že ať už budeme živí nebo mrtví, když se Kristus vrátí, budeme s Ním (1. Tesalonickým 4:13-18). Ujišťuje nás, že na nás, křesťany, Boží hněv nepadne (1. Tesalonickým 5:8-9). Dává nám pokyny, jak žít běžný, každodenní křesťanský život (1. Tesalonickým 4-5). EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha 1. Tesalonickým
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries