settings icon
share icon

Kniha Koloským

Autor: Hlavním autorem knihy Koloským je Pavel (Koloským 1:13). Spoluautorství je částečně připsáno i Timoteovi (Koloským 1:1).

Doba vzniku: Kniha Koloským byla napsána cca v letech 58 – 62 n. l.

Účel knihy: Kniha Koloským je malým kurzem etiky, a promlouvá ke každé oblasti křesťanského života. Pavel postupuje od záležitostí soukromého života k domovu a rodině, od práce až k tomu, jak bychom se měli chovat k ostatním. Téma knihy se dá shrnout tím, že Pán Ježíš Kristus stačí na to, aby v každé oblasti naplnil všechny naše potřeby.

Klíčové verše: Koloským 1:15-16, „On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše.“

Koloským 2:8, „Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“

Koloským 3:12-13, „Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.“

Koloským 4:5-6, „K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.“

Stručné shrnutí: Kniha Koloským byla výslovně napsána na obranu proti kacířství, jež v Kolosách vyvstalo, a jež ohrožovalo samu existenci církve. Nevíme sice, co se Pavel doslechl, ale máme tento dopis, který byl odpovědí na daný problém.

Na základě Pavlovy odpovědi můžeme předpokládat, že se jednalo o pokřivený pohled na Krista. (Jeho opravdové a skutečné lidství, a odmítání Jeho plného božství.) Zdá se, že Pavel rovněž rozporuje „Židovský“ důraz na obřízku a tradice (Koloským 2:8-11; 3:11). Falešná nauka, kterou Pavel vyvrací, je nejspíš buď judaismus a gnosticismus nebo směs mezi židovským asketismem a řeckou (stoickou?) filozofií. Pavel výtečným způsobem obhajuje to, že Kristus nám zcela postačuje.

Kniha Koloským obsahuje doktrinální pokyny o Kristově božství a o falešných filozofiích (1:15-2:23), i praktické pokyny o křesťanském chování, a to včetně přátel a mluvy (3:1-4:18).

Souvislosti: Podobně jako tomu bylo ve všech raných církvích, i v Kolosách působilo Pavlovi lpění na Židovském zákonu a zvyklostech velké starosti. Koncept spasení milostí, zcela bez skutků, byl natolik radikální, že ti, kdo byli zvyklí se dosud přísně držet předpisů Zákona, měli velké potíže s jeho osvojením. Následkem byla trvalá snaha ze strany následovníků Zákona, aby se k této nové víře přidaly určité požadavky Zákona. Prim hrál požadavek obřízky, což byla mezi některými novými křesťany židovského původu stále běžná praxe. Pavel se tomuto bludu postavil v Koloským 2:11-15, kde prohlašuje, že obřízka těla už teď, kdy Ježíš přišel, není zapotřebí. Ježíš provedl obřízku srdce, ne těla, a obřadní rituály starozákonních předpisů už tedy nejsou nutné (Deuteronomium 10:16; 30:6; Jeremiáš 4:4; 9:26; Skutky 7:51 Římanům 2:29).

Praktické uplatnění: Pavel v této knize oslovuje mnohá témata, ale hlavním praktickým tématem je to, že i nám dnes Kristus v našich životech postačuje, a to jak ke spasení, tak ke svatému životu. Musíme znát a chápat evangelium, abychom se nenechali svést plíživými formami zákonictví a bludů. Musíme se mít na pozoru před každou odchylkou, která by umenšovala ústřední roli Krista jako Pána a Spasitele. Musíme se vyhýbat každému „náboženství“, které by se buď na základě knih, které by si nárokovaly stejnou autoritu, jakou má Bible, nebo směšováním lidské snahy a Božího spasení, snažilo postavit na roveň pravdě. Ke křesťanství nemůžeme přimíchávat nebo přidávat jiná náboženství. Kristus nám dává absolutní standard morálky a mravného chování. Křesťanství, to je rodina, způsob života, a vztah – nikoliv náboženství. Dobré skutky, astrologie, okultismus a horoskopy, ty nám Boží cesty neukáží. To může udělat pouze Kristus. Svou vůli nám ukazuje ve svém Slovu, jež je Jeho milostným dopisem lidstvu; je na nás, abychom je znali!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Koloským
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries