settings icon
share icon

Kniha Galatským

Autor: Galatským 1:1 jasně označuje za autora knihy Galatským apoštola Pavla.

Doba vzniku: Datum vzniku knihy Galatským se dá umístit do rozmezí let 48 až 55 n.l., podle toho, odkud přesně byla kniha poslána a podle toho, během které misijní cesty Pavel v této oblasti církve založil.

Účel knihy: Církve v Galacii byly tvořeny z části obrácenými Židy a z části nově obrácenými pohany, jak tomu ostatně bylo ve většině církví. Pavel obhajuje jak svůj status apoštola, tak doktrínu, kterou hlásá, aby tak církve v Galacii upevnil ve víře v Krista, a to zvláště s ohledem na důležitou otázku ospravedlnění z víry. Téma se tedy z větší části překrývá s obsahem epištoly Římanům, tedy ospravedlnění, které je jen z víry. V této epištole se ale pozornost upíná na to, že lidé jsou ospravedlnění na základě pouhé víry, bez skutků Mojžíšova zákona.

Kniha Galatským nebyla napsána jako pojednání o současných historických reáliích. Pavel se zde ohrazuje proti rozkladu a kažení Kristova evangelia. Židovští věřící trvali na tom, že ti, kdo věří v Krista, musí dodržovat zákon, mají-li být před Bohem dokonalí, a tento tlak vedl k tomu, že základní pravda o ospravedlnění z víry, a ne ze skutků zákona, byla potlačena do pozadí. Když se Pavel doslechl o tom, že do Galtských církví začalo prosakovat toto učení, a že to věřící odcizilo od jejich dědičného nároku na svobodu, napsal svou plamennou obhajobu, která se v epištole Galatským nachází.

Klíčové verše: Galatským 2:16: „Víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“

Galatským 2:20: „Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.“

Galatským 3:11: Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“

Galatským 4:5-6: Aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“

Galatským 5:22-23: „Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.“

Galatským 6:7: „Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.“

Stručné shrnutí: Výsledkem ospravedlnění milostí skrze víru je duchovní svoboda. Pavel apeluje na Galatské, aby ve své svobod pevně stáli a nenechávali se „znovu zapřáhnout do otrockého jha“ (tj. do Mojžíšova zákona) (Galatským 5:1). Křesťanská svoboda není výmluvou pro uspokojování nízkých pudů; naopak, je to příležitost, jak si prokazovat vzájemnou lásku (Galatským 5:13; 6:7-10). Tato svoboda nás také nečiní imunními proti těžkostem života. Může vést spíše k tomu, že bitva mezi Duchem a tělem nabude na intenzitě. Nicméně tělo (nízká povaha) bylo ukřižováno s Kristem (Galatským 2:20); a výsledkem je, že Duch teď může nést ovoce, jakým je láska, radost, a pokoj v životě věřícího (Galatským 5:22-23).

Dopis Galatským byl napsán v duchu spravedlivého rozhořčení. Pro Pavla to nebyla otázka toho, zda člověk je či není obřezán, ale zda se stal „novým stvořením“ (Galatským 6:15). Kdyby Pavel nedokázal úspěšně argumentovat ve prospěch ospravedlnění z víry, křesťanství by zůstalo jenom sektou v rámci Judaismu, a nestalo by se univerzální cestou spasení. Kniha Galatským tedy není jenom Lutherovou epištolou; je epištolou každého věřícího, který spolu s Pavlem vyznává: „Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já – Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe“ (Galatským 2:20).

Novozákonní knihy Jakub a Galatským zobrazují dva aspekty křesťanství, které od samého počátku vypadaly, že jsou si protikladné, ačkoliv se vlastně doplňují. Jakub trvá na křesťanských mravech, totiž na tom, že víra svou existenci prokáže skutky. Jakub ale, stejně jako Pavel, klade důraz na nutnost proměny jednotlivce Boží milostí (Jakub 1:18). Kniha Galatským klade důraz na dynamiku evangelia, která vede k morálce (Galatským 3:13-14). Pavel naopak nemá o nic menší starost o etický život, než Jakub (Galatským 5:13). Tyto dva aspekty křesťanské nauky se nerozlučně provázejí, jako dvě strany jedné mince.

Souvislosti: Od začátku do konce knihy Galatským je spasitelná milost – Boží dar – dávána do kontrastu s Mojžíšovým zákonem, který spasení poskytnout nemůže. Judaisté, kteří se neustále vraceli k Mojžíšovu zákonu jako ke zdroji ospravedlnění, měli v rané církvi vlivné postavení, a to tak vlivné, že do svých klamů na nějaký čas polapili i tak vlivného křesťana, jakým byl Petr (Galatským 2:11-13). Věřící z rané církve byli tak spjati s Mojžíšovým zákonem, že jim Pavel musel neustále připomínat, že pravda o spasení milostí nemá vůbec nic společného s dodržováním zákona. Témata, spojující Galatským se Starým zákonem, se soustřeďují ke kontrastu zákona oproti milosti: nemožnost zákona ospravedlnit (2:16); to, že je věřící pro zákon mrtev (2:19); Abrahamovo ospravedlnění z víry (3:6); to, že zákon nedokáže přinést spasení, ale pouze Boží hněv (3:10); a to, že naplněním zákona je láska, a ne skutky (5:14).

Praktické uplatnění: Jedno z hlavních témat knihy Galatským se nachází ve verši 3:11: „spravedlivý bude živ z víry.“ Vírou jsme nejen zachráněni (Jan 3:16; Efeským 2:8-9), ale celý život věřícího v Krista – den za dnem, okamžik za okamžikem – je prožíván z víry a skrze víru. Ne, že by víra bylo něco, co dokážeme sami přivolat – je to Boží dar, není závislá na skutcích – ale je naší povinností a radostí (1) ukazovat víru tak, aby na nás ostatní viděli Kristovo dílo, a (2) rozvíjet víru dodržováním určité duchovní kázně (studium Bible, modlitba, poslušnost).

Ježíš řekl, že nás poznají podle ovoce, které v životech poneseme (Matouš 7:16), a které jsou důkazem víry, která v nás je. Všichni křesťané by se měli snažit budovat spasitelnou víru, kterou v sobě mají, aby naše životy odrážely Krista a aby Jej v nás ostatní viděli a „vzdali slávu Otci v nebesích“ (Matouš 5:16).

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Galatským
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries