settings icon
share icon

Kniha 1. Korintským

Autor: 1. Korintským 1:1 uvádí jako autora knihy 1. Korintským apoštola Pavla.

Doba vzniku: Kniha 1. Korintským byla napsána zhruba v roce 55 n. l.

Účel knihy: Apoštol Pavel založil v Korintu církev. Několik let po svém odchodu se apoštol Pavel doslechl znepokojující zprávu o Korintské církvi. Byla plná pýchy a lidé si nacházeli výmluvy pro sexuální nevázanost. Duchovní dary nebyly patřičně používány a rozmáhaly se mylné výklady některých klíčových křesťanských doktrín. Apoštol Pavel napsal svůj první dopis Korintským ve snaze vrátit Korintskou církev k základu – totiž k Ježíši Kristu.

Klíčové verše: 1. Korintským 3:3: „Neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár?“

1. Korintským 6:19-20: „Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“

1. Korintským 10:31: „Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“

1. Korintským 12:7: „Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku.“

1. Korintským 13:4-7: „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.“

1. Korintským 15:3-4: „Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.“

Stručné shrnutí: Korintská církev se zmítala mezi rozchody a rozděleními. Věřící v Korintu se rozdělovali do skupin, které byly věrné určitým duchovním vůdcům (1. Korintským 1:12; 3:1-6). Pavel Korintské věřící vybízel k jednotě kvůli společné oddanosti Kristu (1. Korintským 3:21-23). Mnozí v církvi prakticky schvalovali nemravné vztahy mezi věřícími (1. Korintským 5:1-2). Pavel jim nařídil, aby dotyčného člověka vyloučili z církve (1. Korintským 5:1-2). Korintští věřící se také navzájem poháněli k soudu (1. Korintským 6:1-2). Pavel jim vysvětluje, že je lepší utrpět škodu, než škodit křesťanskému svědectví (1. Korintským 6:3-8).

Pavel dává církvi v Korintu instrukce ohledně manželství a zdrženlivosti (kapitola 7), jídla, obětovaného modlám (kapitoly 8 a 9), křesťanské svobody (kapitola 9), zahalování žen (1. Korintským 11:1-16), večeře Páně (1. Korintským 11:17-34), duchovních darů (kapitoly 12-14) a vzkříšení z mrtvých (kapitola 15). Pavel roztřídil knihu 1. Korintským do odpovědí na otázky, jež mu Korintští věřící položili, a svých reakcí na nesprávné chování a bludné nauky, které se mezi věřící vkradly.

Souvislosti: V 10. kapitole knihy 1. Korintským připomíná Pavel příběh o putování Izraelitů pouští, aby na něm korintským věřícím ukázal, jak pošetilé je zneužívání svobody, a jak nebezpečná je přílišná sebedůvěra. Těsně předtím Pavel Korintské varuje před příliš volnou sebekázní (1. Korintským 9:24-27). Pokračuje tím, že popisuje Izraelity, kteří navzdory tomu, že viděli Boží zázraky, a zakusili, jak se o ně Bůh stará – rozdělení Rudého moře, zázračné poslání many z nebe a vody ze skály – svou svobodu zneužili, obrátili se proti Bohu, a nechali se strhnout nemorálností a modlářstvím. Pavel vybízí Korintskou církev, aby pamatovali na příklad, který jim Izraelci zanechali, a aby se vyhýbali chtíči a sexuálním nemravnostem (verše 6-8) a pokoušení Krista a reptání (verše 9-10). Viz Numeri 11:4, 34; 25:1-9; Exodus 16:2; 17:2, 7.

Praktické uplatnění: Mnohé z problémů a otázek, s nimiž se potýkala církev v Korintu, se v církvi nalézají i dnes. I dnes církve zápolí s rozdělováním, rozpady, s nízkou morálkou, a se správným používáním duchovních darů. Kniha 1. Korintským by stejně tak dobře mohla být napsána a adresována dnešní církvi, a i my uděláme dobře, vezmeme-li Pavlova varování vážně a vztáhneme-li je na sebe. I přes veškerá napomínání a kárání nám kniha 1. Korintským pomáhá vrátit pozornost tam, kde má být upřena – na Krista. Opravdová křesťanská láska je odpovědí na mnohé problémy (kapitola 13). Správné porozumění Kristova vzkříšení, jak je vidíme v 15. kapitole, a tím i správné pochopení našeho vlastního vzkříšení, je lékem na vše, co se nás snaží rozdělit a porazit. EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha 1. Korintským
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries