settings icon
share icon

Kniha Zjevení

Autor: Zjevení 1:1, 4, 9 a 22:8 konkrétně uvádí, že autorem knihy Zjevení je apoštol Jan.

Doba vzniku: Kniha Zjevení byla pravděpodobně napsána mezi lety 90 a 95 n. l.

Účel knihy: Bůh dal Janovi zjevení Ježíše Krista, aby „ukázal svým služebníkům, co se musí brzo stát.“ Tato kniha je plná tajemství o věcech, jež se mají teprve stát. Je to poslední varování, že se tento svět přibližuje ke svému konci, a že jistě přijde soud. Knih nám poskytuje malý pohled do nebe a na všechnu slávu, která čeká ty, jež svá roucha udrží čistá. Kniha Zjevení nás provází velkým trápením a všemi bědami, která v něm nastanou, a ukazuje nám i závěrečný oheň, který čeká na všechny nevěřící, kteří v něm stráví věčnost. V knize je připomenut Satanův pád i zkáza, která čeká jak na něj, tak na jeho anděly. Jsou nám ukázány povinnosti všech stvoření a andělů v nebi, a zaslíbení pro svaté, kteří budou navěky žít s Ježíšem v Novém Jeruzalému. To, co v knize Zjevení čteme, je obtížně sdělitelné lidskými slovy, jak ostatně sám Jan říká.

Klíčové verše: Zjevení 1:19, „Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom.“

Zjevení 13:16-17, „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.“

Zjevení 19:11, „Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje.“

Zjevení 20:11, „Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo.“

Zjevení 21:1, „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“

Stručné shrnutí: Kniha Zjevení překypuje barvitými popisy vizí, které nám ohlašují poslední dny před Kristovým návratem a před tím, než uvede novou nebi a novou zemi. Kniha Zjevení začíná dopisem sedmi církvím v Malé Asii, pokračuje popisem zničujících událostí, které budou na zem vylity; popisem znamení šelmy, „666“; vrcholí bitvou v Armageddonu; spoutáním Satana; Boží vládou; soudem u velkého bílého trůnu; a popisem toho, jaké bude věčné Boží město. Proroctví týkající se Ježíše Krista budou naplněna a závěrečné povolání pod Jeho vládu nás ujišťuje o Jeho brzkém návratu.

Souvislosti: Kniha Zjevení představuje vyvrcholení všech proroctví o posledních časech, která byla od starozákonních časů pronesena. Popis antikrista, který jse zmíněn v Danielovi 9:27 je plně rozvinut v 13. kapitole knihy Zjevení. Mimo knihu Zjevení nacházíme příklady apokalyptické literatury v Bibli v Danielovi, v kapitolách 7-12, v Izaiáši, v kapitolách 24-27, v Ezechieli, v kapitolách 37-41, a v Zachariáši 9-12. Všechna tato proroctví jsou naplněna v knize Zjevení.

Praktické uplatnění: Přijal jsi Krista jako svého Spasitele? Pokud ano, nemusíš se obávat Božího soudu, který na svět podle popisu v knize Zjevení dopadne. Soudce je na naší straně. Než začne poslední soud, musíme svým přátelům a blízkým přinést svědectví o věčném životu v Kristu, který jim Bůh nabízí. Události, které tato kniha popisuje, jsou skutečné. Musíme žít tak, aby bylo vidět, že tomu skutečně věříme, aby ostatní viděli radost, kterou máme teď i do budoucna, a aby se k nám chtěli v onom novém a slavném městě přidat.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Kniha Zjevení
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries